Іноземна(англійська) мова, повна загальна середня освіта

Завантажити программу

Програму розглянуто та рекомендовано

 до впровадження на засіданні циклової комісії

загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін

Полтавського юридичного коледжу

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Протокол № 9   від 21 квітня 2020 р.

 

Розглянуто і схвалено педагогічною радою

Полтавського юридичного коледжу

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Протокол №  8 від    29 квітня 2020 року

ПРОГРАМА

З ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ)  МОВИ

для осіб, які вступають до навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти

ВСТУП

Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком абітурієнта.

Пропонована програма створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, рівнів навчальних досягнень, визначених у чинних програмах з іноземних мов для освітніх навчальних закладів України, що відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (В1- для рівня стандарт) та Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов 2020р. Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської мови.

Об’єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання ). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів , зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів.

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов’язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ

 

Мета – виявити рівень сформованості вмінь абітурієнтів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння абітурієнта узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям абітурієнтів шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв’язки між частинами тексту.

Абітурієнт читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.

Типи текстів

 • Статті із періодичних видань;
 • листи (особисті, ділові тощо);
 • оголошення, реклама;
 • розклади (уроків, руху поїздів тощо);
 • меню, кулінарні рецепти;
 • програми (телевізійні, радіо тощо);
 • особисті нотатки, повідомлення;
 • уривки художніх творів.

 

 

 

Абітурієнти повинні вміти:

 • виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);
 • знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);
 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
 • розрізняти фактографічну інформацію і враження;

– надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою;

 • сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;
 • розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;
 • розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами.

 

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

 

Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість  вільно спілкуватися.

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом

               Оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу абітурієнтів середніх шкіл. Абітурієнт вміє аналізувати

 • зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.
 •  

Забезпечення

Автентичні тексти невеликі за обсягом.

Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.

 

Абітурієнти повинні вміти:

 • ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій
 • процесі писемного спілкування.

У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння абітурієнтів перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).

Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

 

Мета – визначити рівень сформованості в абітурієнтів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Вимоги щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності

Перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених комунікативних завдань.

Абітурієнт володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).

Абітурієнт уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Абітурієнт уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Абітурієнти повинні вміти:

 • писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;
 • написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;
 • передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу;
 • висловити свою точку зору та аргументувати її.

Від абітурієнтів вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки. Від абітурієнтів очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Тема

Лексичний діапазон

Я, моя родина, мої друзі.

особисті дані, місце проживання,

члени сім’ї, їхній вік, професії та заняття, (інші) родинні зв’язки

щоденні справи та обов’язки в сім’ї

домашні справи та побут

родинні традиції та свята

види особистісних стосунків

друзі та їхні уподобання

друзі по листуванню (листування з друзями)

стосунки з товаришами

особистість та її якості

зовнішність людини

риси, характеру

норми поведінки та спілкування

толерантне ставлення до оточуючих

Помешкання

види помешкань

дім, квартира, кімната

умеблювання

Одяг

предмети одягу

види одягу

мода

Покупки

види магазинів

відвідування магазинів

асортимент товарів

покупки

ціна

гроші

Харчування

назви продуктів харчування

назви страв

улюблені страви

кухонні прилади, посуд

сервірування столу

приготування їжі

способи обробки продуктів харчування

заклади громадського харчування

меню

їжа, напої й заку ски

особисті пріоритети в харчуванні

смаки, уподобання

традиції харчування

страви, національна кухня України та країн, мова яких вивчається

Охорона здоров’я

частини тіла людини

особиста гігієна

стан здоров’я

захворювання та їхні симптоми

відвідування лікаря

лікарські засоби

назви медичних закладів

 

 

Стиль життя

здоровий спосіб життя

режим дня

Відпочинок і дозвілля

вільний час

канікули

види відпочинку та занять

хобі, захоплення

розваги

Мистецтво

види та жанри мистецтва вплив мистецтва на естетичний розвиток людини мистецькі фестивалі кіно, театр, живопис, телебачення враження та емоції

Кіно, театр і телебачення

жанри відвідування театру/кінотеатру елементи інтер’єру театру/ кінотеатру характеристика фільму / вистави / телепрограми

видатні актори

Живопис

жанри живопису

 відомі художники та їхні твори

 опис картини відвідування музею, виставки або галереї

Музика

улюблені музичні стилі, музичні жанри музичні інструменти музиканти, композитори, виконавці відвідування концерту

Література

літературні жанри улюблений письменник, поет, книга, літературний герой відвідування бібліотеки, вибір книг для читання характеристика прочитаної книги видатні письменники України та країн мова яких вивчається

Спорт

види спорту

спортивні уподобання

спортивні події/змагання

спортивні клуби, секції

обладнання для спорту/дозвілля

враження від матчу/змагань відомі спортсмени

 

Погода, природа і навколишнє середовище

пори року, погода, природні явища рослинний і тваринний світ дикі та свійські тварини домашні улюбленці навколишнє середовище

охорона довкілля національні парки та заповідники/заказники України, їх охорона

 еко-туризм

Подорож

види транспорту підготовка до подорожі

проїзні документи поїздка на канікулах

 подорож Україною та країнами мови, що вивчається

Засоби масової інформації

Преса, перюдичні видання радіо, телебачення, улюблена радіо- чи телепередача Інтернет

спілкування у мережі Інтернет

Молодь та молодіжна культура

молодіжні організації

молодіжний рух в Україні та у світі течії молодіжної культури

 життя і проблеми молоді

Наука і технічний прогрес

відомі вчені та винахідники

винаходи технології

сучасні пристрої в житті і побуті комп’ютерне обладнання

сучасні засоби комунікації та інформації вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля

Рідне село/місто

місцезнаходження

 основні історичні та культурні відомості

Україна

географічне положення, клімат України

населення та національності адміністративний та політичний устрій

 суспільно-політичне життя в країні природні ресурси

 державні свята

 великі міста

 визначні місця й історичні пам’ятки Київ, визначні місця, пам’ятки історії та культури Києва

Україна у світі

міжнародне співробітництво міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи

Країни, мови яких вивчаються

географічне положення та клімат природні ресурси населення національності

адміністративний та політичний устрій столиці, визначні місця великі міста

основні пам’ятки історії та культури державні свята

Свята і традиції

назви свят в Україні та у країнах, мова яких вивчається

 вітання день народження місце, дата, час проведення свята/ події святкове меню

 святкування в кафе

Шкільне життя та освіта

шкільне приладдя

 шкільні меблі, класна кімната

назви навчальних кімнат та шкільного обладнання

навчальні предмети улюблені навчальні предмети

розклад уроків урок іноземної мови види діяльності на уроках

робочий день

 шкільні події

позакласні заходи

шкільні свята та традиції

школи в Україні та за кордоном, типи шкіл

правила поведінки освіта в Україні та за кордоном, заклади освіти міжнародні освітні програми випускні іспити

Робота і професія

характеристика професій

 сучасні професії престижні професії в Україні та за кордоном

 плани на майбутнє нахили і здібності вибір професії

 професійні якості та уміння пошук роботи

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Категорія

Структура

Adjective

comparative and superlative forms of regular and irregular

adjectives

structures with as … as, so … as rather, almost, quite

adjectives formed with suffixes/prefixes (overview)

compound adjectives

present/past participles as adjectives

Adverb

frequency and movement

place (here/there)

chronological sequence (first, next, etc.)

time markers for past, present and future (yesterday, tomorrow,

today, now)

Present Perfect + yet/already

manner (slowly, well, etc)

comparative and superlative forms

just, ever for time

basic quantifiers (a lot, a little, very, too, rather, etc)

common linking words for chronological sequence

advanced adverbials of time: beforehand, afterwards

Clause

‘have’ in the present tense

‘bе’ in the present tense

agreement between nouns and verb ‘bе’

wh-questions

yes/no questions

pro-clause .with so, not (I think so. I hope hot.)

when for linking two clauses

who, which, that in relative clause;

to/in order to + verb

if + Present Simple

defining vs. non-defining relative clauses

relative pronouns

first, second and third conditional

reported speech with temporal shift

reported statements, commands, requests, yes/no questions, wh-questions

reporting verbs + that -i- complement clause

Conjunction

‘and’ to link; nouns and noun phrases

basic but’ to link clauses and sentences

bisic connectors ‘but/and/or’

‘because’ for causes and reasons

basic connectors (but, because)

so and then for results and consequences

neither … nor, either … or

if, when, as soon as, till, until, etc.+ present simple with future

reference

Determiner

‘this is’ for an introduction ,

‘a/an’ with single countable nouns

‘a/an’ with jobs

possessive adjectives ‘my, your, his, her, its, our, their’

‘how’ questions for time, measurement, size and quantity

‘this’/’these’ and ‘that’/’those’ as determiners

4he’ for specific examples and back reference

4he’ for uniqueness, public buildings, geographical names, other

proper names

‘some’ and ‘any’ in questions and negative statements

these and those as determiners relating to people or objects

basic quantifiers: some, any, no, a lot of/lots of, much, many

(with countable and uncountable nouns)

zero quantifier with plural countable nouns and uncountable nouns

enough and too for sufficiency and insufficiency

a little, much for. quantities with mass (uncountable) nouns

overview of all quantifiers with countable/uncountable nouns

Modality

‘can’ for ability

‘would like to+ infinitive

should/shouldn’t for advice or suggestions

mustn’t for prohibition

may I/we.,?, for formal and polite requests and permission

have to for present and near future obligation

had to for past obligation

may, must, can/could, would/wouldn’t (like) for intention and desire ,

must/mustn’t, need/needn’t for (absence of) obligation

should/shouldn’t for advice or suggestions

be allowed to for permission

will, might, shall, should, let, could for various purposes

modals + passive

‘may/might’ for likelihood

ought to for giving advice

use(d) to/would -f infinitive for past routines and habits

Noun

regular nouns – singular and plural

irregular nouns – plural

‘ ‘s’ for possession

regular/irregular nouns – plural

possession

proper and common nouns

Phrase

e’ + adjective (size, colour, emotional state) bе’ + adjective

‘it’ + bе’

verbs taking ‘to’ + infinitive

verbs taking verb + ing

Preposition

basic prepositions of place and movement

basic prepositions of place and direction

basic prepositions of time (in, on, at, from… to…, by, during)

‘of for a part or aspect ‘with/withou’ for (lack of) possession

and attribution

with

by + agent

prepositions in time phrases (before, after, for, since)

prepositions in time phrases, e.g. ‘during’, ‘for’, ‘since’,

‘throughout’, ’till’, ‘until’, ‘as soon as’, ‘if, ‘when’, ‘by’

Pronoun

personal pronouns ‘I, you, he, she, it, we, they’

wh-questions

object personal pronoun

object pronouns (me, him, her) as indirect objects

possessive pronouns as complement: mine, yours, his, hers, ours,

theirs! , ..

reflexive pronouns for emphasis (myself, ourselves, etc.)

reflexive pronouns as object/complement

indefinite compound pronouns some / any + thing / one / where /

body

negative pronouns

Verb

Imperatives

negative imperatives

‘have got’ in the present tense

there is(n’t)/are(n’t)

tag responses (short answers to present simple yes/no questions)

was/were with complement

verb + ing

to + verb

question tags (positive/negative, all tenses)

prepositional vs. phrasal verbs (seperable/inseperable)

Present Simple for opinions, likes and dislikes

Present Simple for daily routines, facts and states

Present Continuous for time of speaking

Present Continuous, Future Simple for plans and intentions

future with be going to

Future Continuous

regular/irregular Past Simple for finished actions

Present Perfect with present reference

Present Perfect for personal experiences in the past

Past Simple vs. Past Continuous

Past Perfect

Past Perfect Continuous

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту) та Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов 2020р.

 

 

 
Top