Іноземна(англійська) мова, повна загальна середня освіта

Програму розглянуто та рекомендовано

 до впровадження на засіданні циклової комісії

загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін

Полтавського фахового коледжу

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Протокол № 6  від 22.02.2022р.

 

Розглянуто і схвалено педагогічною радою

Полтавського фахового коледжу

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Протокол № 7 від 23.02.2022р.

Завантажити програму

ПРОГРАМА

З ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ)  МОВИ

для осіб, які вступають до навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

ВСТУП

Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком абітурієнта.

Пропонована програма створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, рівнів навчальних досягнень, визначених у чинних програмах з іноземних мов для освітніх навчальних закладів України, що відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (В1- для рівня стандарт) та Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов 2022р. Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської мови.

Об’єктами контролю є читання, лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації.

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання ). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів , зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості вмінь абітурієнтів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння абітурієнта узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям абітурієнтів шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв’язки між частинами тексту.

Абітурієнт читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

Добір текстів для читання має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.

Типи текстів

 • Статті із періодичних видань;
 • листи (особисті, ділові тощо);
 • оголошення, реклама;
 • розклади (уроків, руху поїздів тощо);
 • меню, кулінарні рецепти;
 • програми (телевізійні, радіо тощо);
 • особисті нотатки, повідомлення;
 • уривки художніх творів.

Абітурієнти повинні вміти:

 • виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);
 • знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);
 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
 • розрізняти фактографічну інформацію і враження;

– надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою;

 • сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;
 • розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;
 • розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами.

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість  вільно спілкуватися.

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом

               Оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу абітурієнтів середніх шкіл. Абітурієнт вміє аналізувати зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.

Забезпечення

Автентичні тексти невеликі за обсягом.

Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.

 

 

Абітурієнти повинні вміти:

 • ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій
 • процесі писемного спілкування.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Тема

Лексичний діапазон

Я, моя родина, мої друзі.

особисті дані, місце проживання,

члени сім’ї, їхній вік, професії та заняття, (інші) родинні зв’язки

щоденні справи та обов’язки в сім’ї

домашні справи та побут

родинні традиції та свята

види особистісних стосунків

друзі та їхні уподобання

друзі по листуванню (листування з друзями)

стосунки з товаришами

особистість та її якості

зовнішність людини

риси, характеру

норми поведінки та спілкування

толерантне ставлення до оточуючих

Помешкання

види помешкань

дім, квартира, кімната

умеблювання

Одяг

предмети одягу

види одягу

мода

Покупки

види магазинів

відвідування магазинів

асортимент товарів

покупки

ціна

гроші

Харчування

назви продуктів харчування

назви страв

улюблені страви

кухонні прилади, посуд

сервірування столу

приготування їжі

способи обробки продуктів харчування

заклади громадського харчування

меню

їжа, напої й заку ски

особисті пріоритети в харчуванні

смаки, уподобання

традиції харчування

страви, національна кухня України та країн, мова яких вивчається

Охорона здоров’я

частини тіла людини

особиста гігієна

стан здоров’я

захворювання та їхні симптоми

відвідування лікаря

лікарські засоби

назви медичних закладів

 

 

Стиль життя

здоровий спосіб життя

режим дня

Відпочинок і дозвілля

вільний час

канікули

види відпочинку та занять

хобі, захоплення

розваги

Мистецтво

види та жанри мистецтва вплив мистецтва на естетичний розвиток людини мистецькі фестивалі кіно, театр, живопис, телебачення враження та емоції

Кіно, театр і телебачення

жанри відвідування театру/кінотеатру елементи інтер’єру театру/ кінотеатру характеристика фільму / вистави / телепрограми

видатні актори

Живопис

жанри живопису

 відомі художники та їхні твори

 опис картини відвідування музею, виставки або галереї

Музика

улюблені музичні стилі, музичні жанри музичні інструменти музиканти, композитори, виконавці відвідування концерту

Література

літературні жанри улюблений письменник, поет, книга, літературний герой відвідування бібліотеки, вибір книг для читання характеристика прочитаної книги видатні письменники України та країн мова яких вивчається

Спорт

види спорту

спортивні уподобання

спортивні події/змагання

спортивні клуби, секції

обладнання для спорту/дозвілля

враження від матчу/змагань відомі спортсмени

 

Погода, природа і навколишнє середовище

пори року, погода, природні явища рослинний і тваринний світ дикі та свійські тварини домашні улюбленці навколишнє середовище

охорона довкілля національні парки та заповідники/заказники України, їх охорона

 еко-туризм

Подорож

види транспорту підготовка до подорожі

проїзні документи поїздка на канікулах

 подорож Україною та країнами мови, що вивчається

Засоби масової інформації

Преса, перюдичні видання радіо, телебачення, улюблена радіо- чи телепередача Інтернет

спілкування у мережі Інтернет

Молодь та молодіжна культура

молодіжні організації

молодіжний рух в Україні та у світі течії молодіжної культури

 життя і проблеми молоді

Наука і технічний прогрес

відомі вчені та винахідники

винаходи технології

сучасні пристрої в житті і побуті комп’ютерне обладнання

сучасні засоби комунікації та інформації вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля

Рідне село/місто

місцезнаходження

 основні історичні та культурні відомості

Україна

географічне положення, клімат України

населення та національності адміністративний та політичний устрій

 суспільно-політичне життя в країні природні ресурси

 державні свята

 великі міста

 визначні місця й історичні пам’ятки Київ, визначні місця, пам’ятки історії та культури Києва

Україна у світі

міжнародне співробітництво міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи

Країни, мови яких вивчаються

географічне положення та клімат природні ресурси населення національності

адміністративний та політичний устрій столиці, визначні місця великі міста

основні пам’ятки історії та культури державні свята

Свята і традиції

назви свят в Україні та у країнах, мова яких вивчається

 вітання день народження місце, дата, час проведення свята/ події святкове меню

 святкування в кафе

Шкільне життя та освіта

шкільне приладдя

 шкільні меблі, класна кімната

назви навчальних кімнат та шкільного обладнання

навчальні предмети улюблені навчальні предмети

розклад уроків урок іноземної мови види діяльності на уроках

робочий день

 шкільні події

позакласні заходи

шкільні свята та традиції

школи в Україні та за кордоном, типи шкіл

правила поведінки освіта в Україні та за кордоном, заклади освіти міжнародні освітні програми випускні іспити

Робота і професія

характеристика професій

 сучасні професії престижні професії в Україні та за кордоном

 плани на майбутнє нахили і здібності вибір професії

 професійні якості та уміння пошук роботи

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Категорія

Структура

Adjective

comparative and superlative forms of regular and irregular

adjectives

structures with as … as, so … as rather, almost, quite

adjectives formed with suffixes/prefixes (overview)

compound adjectives

present/past participles as adjectives

Adverb

frequency and movement

place (here/there)

chronological sequence (first, next, etc.)

time markers for past, present and future (yesterday, tomorrow,

today, now)

Present Perfect + yet/already

manner (slowly, well, etc)

comparative and superlative forms

just, ever for time

basic quantifiers (a lot, a little, very, too, rather, etc)

common linking words for chronological sequence

advanced adverbials of time: beforehand, afterwards

Clause

‘have’ in the present tense

‘bе’ in the present tense

agreement between nouns and verb ‘bе’

wh-questions

yes/no questions

pro-clause .with so, not (I think so. I hope hot.)

when for linking two clauses

who, which, that in relative clause;

to/in order to + verb

if + Present Simple

defining vs. non-defining relative clauses

relative pronouns

first, second and third conditional

reported speech with temporal shift

reported statements, commands, requests, yes/no questions, wh-questions

reporting verbs + that -i- complement clause

Conjunction

‘and’ to link; nouns and noun phrases

basic but’ to link clauses and sentences

bisic connectors ‘but/and/or’

‘because’ for causes and reasons

basic connectors (but, because)

so and then for results and consequences

neither … nor, either … or

if, when, as soon as, till, until, etc.+ present simple with future

reference

Determiner

‘this is’ for an introduction ,

‘a/an’ with single countable nouns

‘a/an’ with jobs

possessive adjectives ‘my, your, his, her, its, our, their’

‘how’ questions for time, measurement, size and quantity

‘this’/’these’ and ‘that’/’those’ as determiners

4he’ for specific examples and back reference

4he’ for uniqueness, public buildings, geographical names, other

proper names

‘some’ and ‘any’ in questions and negative statements

these and those as determiners relating to people or objects

basic quantifiers: some, any, no, a lot of/lots of, much, many

(with countable and uncountable nouns)

zero quantifier with plural countable nouns and uncountable nouns

enough and too for sufficiency and insufficiency

a little, much for. quantities with mass (uncountable) nouns

overview of all quantifiers with countable/uncountable nouns

Modality

‘can’ for ability

‘would like to+ infinitive

should/shouldn’t for advice or suggestions

mustn’t for prohibition

may I/we.,?, for formal and polite requests and permission

have to for present and near future obligation

had to for past obligation

may, must, can/could, would/wouldn’t (like) for intention and desire ,

must/mustn’t, need/needn’t for (absence of) obligation

should/shouldn’t for advice or suggestions

be allowed to for permission

will, might, shall, should, let, could for various purposes

modals + passive

‘may/might’ for likelihood

ought to for giving advice

use(d) to/would -f infinitive for past routines and habits

Noun

regular nouns – singular and plural

irregular nouns – plural

‘ ‘s’ for possession

regular/irregular nouns – plural

possession

proper and common nouns

Phrase

e’ + adjective (size, colour, emotional state) bе’ + adjective

‘it’ + bе’

verbs taking ‘to’ + infinitive

verbs taking verb + ing

Preposition

basic prepositions of place and movement

basic prepositions of place and direction

basic prepositions of time (in, on, at, from… to…, by, during)

‘of for a part or aspect ‘with/withou’ for (lack of) possession

and attribution

with

by + agent

prepositions in time phrases (before, after, for, since)

prepositions in time phrases, e.g. ‘during’, ‘for’, ‘since’,

‘throughout’, ’till’, ‘until’, ‘as soon as’, ‘if, ‘when’, ‘by’

Pronoun

personal pronouns ‘I, you, he, she, it, we, they’

wh-questions

object personal pronoun

object pronouns (me, him, her) as indirect objects

possessive pronouns as complement: mine, yours, his, hers, ours,

theirs! , ..

reflexive pronouns for emphasis (myself, ourselves, etc.)

reflexive pronouns as object/complement

indefinite compound pronouns some / any + thing / one / where /

body

negative pronouns

Verb

Imperatives

negative imperatives

‘have got’ in the present tense

there is(n’t)/are(n’t)

tag responses (short answers to present simple yes/no questions)

was/were with complement

verb + ing

to + verb

question tags (positive/negative, all tenses)

prepositional vs. phrasal verbs (seperable/inseperable)

Present Simple for opinions, likes and dislikes

Present Simple for daily routines, facts and states

Present Continuous for time of speaking

Present Continuous, Future Simple for plans and intentions

future with be going to

Future Continuous

regular/irregular Past Simple for finished actions

Present Perfect with present reference

Present Perfect for personal experiences in the past

Past Simple vs. Past Continuous

Past Perfect

Past Perfect Continuous

 

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту) та Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов 2022р.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ АБІТУРІЄНТІВ

Бали

Характеристика відповіді

12 балів

Абітурієнт уміє: виділяти загальну та детальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному житті (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою; розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту; розпізнавати зв’язки між частинами тексту; не допускає жодної помилки під час виконання післятекстового завдання.

11 балів

Абітурієнт уміє: виділяти загальну та детальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); детальну інформацію, про осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою; розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту; розпізнавати зв’язки між частинами тексту; допускає одну помилку під час виконання післятекстового завдання. Допускає 1–2 орфографічні  помилки.

10 балів

Абітурієнт уміє: виділяти загальну та детальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою; розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; розпізнавати зв’язки між частинами тексту; плутає фактографічну інформацію із враженнями; допускає одну-дві помилки від час виконання післятекстового завдання. Допускає 2–3 орфографічні помилки, робить 1–2 граматичні помилки в прийменниках чи артиклях.

9 балів

Абітурієнт уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою; розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; не розпізнає зв’язків між частинами тексту; плутає фактографічну інформацію із враженнями; допускає одну-дві помилки під час виконання післятекстового завдання. Допускає 2–3 орфографічні помилки, 1–2 помилки у вживанні лексики, 1–2 помилки в різних розділах граматики

 

 

8 балів

      Абітурієнт уміє: виділяти загальну інформацію із текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); не розпізнає зв’язків між частинами тексту; допускає помилки, розрізняючи фактографічну інформацію і враження; точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; допускає дві помилки під час виконання післятекстового завдання; Допускає 2–3 орфографічні помилки, 2–3 помилки у вживанні лексики, 1–2 помилки в різних розділах граматики.

7 балів

Абітурієнт уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою; не розпізнає зв’язків між частинами тексту; допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту; допускає дві-три помилки під час виконання післятекстового завдання. Допускає 3–4 орфографічні помилки, 2–3 помилки у вживанні лексики, 1–2 помилки в різних розділах граматики.

6 балів

Абітурієнт уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію що стосується повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою; не розпізнає зв’язків між частинами тексту; допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту; допускає три-чотири помилки під час виконання післятекстового завдання. Допускає 4–5 орфографічних помилок, 3–4 помилки у вживанні лексики, 2–3 помилки в різних розділах граматики.

5 балів

Абітурієнт уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту; розпізнаючи зв’язки між частинами тексту. Допускає 4–5 орфографічних помилок, 3–4 помилки у вживанні лексики, 2–3 помилки в різних розділах граматики.

4 бали

Абітурієнт уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується у повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту; розпізнаючи зв’язки між частинами тексту; допускає численні помилки під час виконання післятекстового завдання. Допускає 5–6 орфографічних помилок, 3–4 помилки у вживанні лексики, 2–3 помилки в різних розділах граматики.

3 бали

Абітурієнт не вміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту; розпізнаючи зв’язки між частинами тексту; допускає численні помилки під час виконання післятекстового завдання. Допускає 3–4 помилки у вживанні лексики, 6–7 помилок у різних розділах граматики.

2 бали

Абітурієнт не вміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується у повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту; розпізнаючи зв’язки між частинами тексту; допускає численні помилки під час виконання післятекстового завдання. Допускає 3–4 помилки у вживанні лексики, 6–7 помилок у різних розділах граматики.

1 бал

Абітурієнт не вміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту; розпізнаючи зв’язки між частинами тексту; допускає численні помилки під час виконання післятекстового завдання. Робить численні орфографічні помилки, має труднощі з підбором слів, допускає багато граматичних помилок.

Оцінка за шкалою 100-200 б.

Оцінка за шкалою 1-12 б.

 

200

12

 

190

11

 

180

10

 

170

9

 

160

8

 

150

7

 

140

6

 

130

5

 

120

4

 

110

3 не склав

 

100

2 не склав

 

99

1 не склав

 

       

ЗРАЗОК РОЗВ’ЯЗАННЯ

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Полтавський фаховий коледж

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)

Спеціальність 081                    

Право

 

 Білет № 0

вступного випробування з дисципліни «Іноземна мова (англійська)»

 

 1. Read the text and choose the best answer (A, B, C, D) for the sentences (1–4).

Look up in the sky. It’s a bird. It’s a plane. No, it’s lightning. Truly faster than a speeding bullet and hotter than the surface of the sun, lightning strikes the Earth more than eight million times per day. Even though it has been studied over and over, the phenomenon of lightning is still very mysterious. This month on National Geographic Channel, Lightning Strike travels to a city deep in the heart of Australia that is home to violent storms. The cameras go into a cloud showing viewers the forces that actually trigger a bolt of lightning. Also on this episode, new research reveals that lightning is one of the strangest and most destructive forces in the world.

Lightning Strike is only one of the brilliant shows in the Naked Science series that includes input from some of the best minds of our time. Naked Science does not ignore the human side of science. By delving into the personal experiences of everyday people, the science discussed feels more real.

The world’s earliest superpower, the Roman Empire, felt it was of great importance to improve the quality of life for its citizens. Much of the technology in use today got its start more than 1,500 years ago. The Romans invented plastic surgery, varicose vein removal, sports arenas, and high-rise apartments. Roman Technology shows the construction of the Coliseum and Pantheon, as well as discovers that made the Roman Empire so great.

Humans have been to the top of Mount Everest and walked on the moon, but they have never even come close to visiting the deepest parts of the ocean or learning hurricanes, volcanoes, and some of the longest living animals on the planet. The Deep,Naked Science explores some of these extraordinary landscapes that litter the ocean floor. From the skies to the seas and all the places in between, Naked Science has got it covered.

 1. Which of the following is a false statement about lightning?

   A It strikes more than eight million victims each year.

B It is still considered a mystery by those that study it.

C It is hotter than the surface of the sun.

D It is triggered by natural forces.

 1. This article is likely taken from ….. .

A a biology book

C a science book

B a movie review article

D an English teacher’s guide

 1. Naked Science makes science real by ….. .

A showing experiments

B showing how science affects real people

C talking only to specialists

D looking at how people work and live

 1. According to the article, what hasn’t man accomplished?

A Exploration of the moon.

B Ascending to the top of high mountains.

C Studying different weather patterns.

D Fully exploring the depths of the ocean.

 

 1. Put the adjectives in brackets into the comparative or superlative form, adding any necessary words, as in the example (0).
 2. 0. A: Why do you want to live in the countryside?

B: Because the air is …much cleaner than(clean) in the city.

 1. A: The driving test was very easy.

B: I know. It was a lot ….easier…….. (easy) I thought it would be.

 1. A: Your dog is really clever.

B: Yes, she’s …..the most intelligent….. (intelligent) dog we’ve ever had.

 1. A: How was the comedy festival?

B: Fantastic! The comedians told ……the funniest…… (funny) jokes I’ve ever heard.

 1. A: Did you go swimming in Crystal Lake when you were in the mountains?

B: Of course! And the water was …….the clearest….. (clear) I’ve ever swum in.

 1. A: I’m 1.60 metres. How tall are you?

B: I’m ……...taller………………. (tall) you. I’m 1.64 metres.

 1. A: That was ….the worst…… (bad) train I’ve ever travelled on!

B: Well, at least it was ……more comfortable……. (comfortable) than travelling by bus.

 

 1. Complete the sentences with the words below. There is one extra word.

basic     daily     free     next-door     sandy     tropical

 1. We’re just taking ___ basic   __ supplies on the trek.
 2. I’m best friends with my ___ next-door    ____ neighbour.
 3. __Daily   __ life in Alaska is completely different from Europe.
 4. The ocean is full of _ tropical __ fish.
 5. My mum is always busy – she never has any ____ free ____ time.

 

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії  (протокол.)

 

 Голова приймальної комісії       ________________

 

Голова предметної екзаменаційної комісії  ________________

 

 


 

 

Рекомендована література

Базова

 1. Tim Falla, Paul A Davies. Solutions 3-rd Edition. Oxford University Press, 2016
 2. Marta Rosinska, Lynda Edwards. Get200! Book 1. Macmillan Education, 2018
 3. Marta Rosinska, Lynda Edwards. Get200! Book 2. Macmillan Education, 2018
 4. Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith. Career Paths Law. Express Publishing, 2018.40p.
 5. English for Law Students : підручник з англійської мови для студентів І-ІІІ курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / за заг. ред. В.П. Сімонок. Харків: Право, 2011. 416 с.
 6. Raymond Murphy. English Grammar in Use.: a self-study reference and practice book for elementary students of English. Cambridge University Press, 2015
 7. Gillian D. Brown, Sally Rice. Professional English in Use: Law. UK: CUP, 2017. 128 p.

Допоміжна

 1. Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. Тернопіль: Астон, 2018. 256 с.
 2. Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручник для 11-го класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль: Астон, 2019. 256 с.
 3. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Англійська мова: підручник для 10 класу. Київ:Генеза, 2018. 240с.
 4. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Англійська мова: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Генеза, 2019. 208с.
 5. Англо-український українсько-англійський юридичний словник : близько 70 000 термінів / за ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова. Київ : Арій, 2010. 704 с.
 6. Paul Emmerson. Business Grammar Builder. The UK: Macmillan Publishers Limited, 2010. 272 p.
 7. Rawdon Wyatt. Check your English vocabulary for LAW. London : A & C Black, 2012

 

 
Top