Правила прийому до Полтавського юридичного коледжу

>> Завантажити правила прийому <<

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Полтавського юридичного коледжу

Національного юридичного університету

 імені Ярослава Мудрого у 2017 році

затверджені рішенням вченої ради

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

25 травня 2017 року (протокол №13)

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Полтавського юридичного коледжу

Національного юридичного університету

 імені Ярослава Мудрого у 2017 році

Провадження освітньої діяльності в Полтавському юридичному коледжі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого здійснюється відповідно до ліцензії МОН України (серія АЕ № 636121 від 15.04.2015), Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготова здобувачів вищої освіти  за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за наступними галузями та спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальність

08 Право

081Право

 

Ці Правила розроблені Приймальною комісією Полтавського юридичного коледжу, та затверджено вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 13 від 25.05.2017),  (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом МОН України № 599 від 14.04.2017, зареєстрованих у Мін’юсті України 13.05.2017 за № 610/30478, та інших актів законодавства України.

 

1. Загальні положення

1.1. Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Коледж) оголошує прийом на підготовку фахівців із вищою освітою за освітньо – кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (спеціальність «Право»)  відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

1.2. До Коледжу приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають (перебувають) на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень чи ступінь та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Коледжі мають рівні права та обов’язки.

1.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття в Коледжі вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими законодавством.

1.5. Прийом до Коледжу здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.6. В Коледжі наявні можливості для навчання осіб з особливими потребами.

1.7. Коледж здійснює підготовку за денною та заочною формами навчання за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» (спеціальність 081 «Право»).

1.8. Термін навчання складає 4 роки при вступі на основі базової загальної середньої освіти або 3 роки при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

1.9. Усі питання, пов’язані з прийомом до Коледжу, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях.

1.10. Приймальна комісія працює: з понеділка до п’ятниці – з 9.00 до 18.00, перерва – з 13.00 до 14.00; субота та неділя – вихідні дні. Приймальна комісія не працює у дні державних свят, у переддень державних свят тривалість робочого дня скорочується на одну годину. У разі, якщо на вихідний день припадає необхідність учинення невідкладних дій (початок вступної кампанії, проведення вступних випробувань, оголошення рейтингового списку вступників, результатів вступних випробувань тощо), які можуть бути вчинені тільки в цей день, такий день наказом ректора для окремих співробітників оголошується робочим.

 

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

— особи, які здобули базову загальну середню освіту, – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти – за результатами вступних випробувань;

— особи, які здобули повну загальну середню освіту, – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною  та заочною формою подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, зазначених у розділах ІІІ, ІV Умов прийому.

2.2. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на визначену кількість вакантних місць за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2.3. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, можуть прийматись на навчання  за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на визначену кількість вакантних місць на другий курс з нормативним терміном навчання.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на навчання  за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на визначену кількість вакантних місць на другий курс з нормативним терміном навчання.

 

3. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Коледжі  здійснюється:

3.1.1. за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (далі – за державним замовленням);

3.1.2. за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 916 від 16.06.2003;

3.1.3. за кошти фізичних або юридичних осіб (далі – за контрактом).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо цей освітньо – кваліфікаційний рівень  громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

3.3. Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3.4. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня в Коледжі за тим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 658 від 26.08.2015.

3.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати в Коледжі  освіту за другою спеціальністю, якщо вони:

3.5.1. За станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії та в інших випадках визначених законом;

3.5.2. Якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

3.6. Освітнньо – кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  може бути здобутий за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених законодавством.

3.7. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків, передбачених законодавством.

 

4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв  документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду або складають вступні іспити, що проводить Коледж

14 липня 2017 р.

Строки проведення співбесід та вступних випробувань

15 – 22 липня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного або регіонального  замовлення при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

12.00 год. 24 липня 2017 р.

Строк виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

12.00 год. 29 липня 2017 р.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

12.00 год. 31 липня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

18.00 год. 31 липня 2017 р.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

07 серпня 2017 р.

Строк виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

12.00 год. 14 серпня 2017 р.

Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

12.00 год. 15 серпня 2017 р.

 

4.2. Прийом заяв  документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок реєстрації  електронних кабінетів вступників

29 червня 2017 р.

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

18.00 год. 25 липня 2017 р.

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

24  липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду або складають вступні іспити, що проводить Коледж

18.00 год.

01 серпня 2017 р.

18.00 год.

11 серпня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

18.00 год.

 08 серпня 2017 р.

І потік: 18.00 год.

 18 серпня 2017 р.

ІІ потік: 18.00 год.

18 вересня 2017 р.

Строки проведення вступних випробувань

02–07 серпня 2017 р.

14 – 18 серпня 2017 р.

Строки проведення співбесід

02 – 04 серпня 2017 р.

14 – 18 серпня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця державного або регіонального  замовлення при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

12.00 год.

05 серпня 2017 р.

Строки виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди

18.00 год.

07 серпня 2017 р.

Зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовленням, які вступають за результатами співбесіди

12.00 год.

08 серпня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на основі сертифікатів незалежного зовнішнього оцінювання, вступних випробувань на місця державного або регіонального  замовлення при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

12.00 год.

09 серпня 2017 р.

12.00 год.

 21 серпня 2017 р.

Строки виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення на основі сертифікатів незалежного зовнішнього оцінювання, вступних випробувань

12.00 год.

12 серпня 2017 р.

12.00 год.

23 серпня 2017 р.

Зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовленням, які вступають на основі сертифікатів незалежного зовнішнього оцінювання, вступних випробувань

12.00 год.

 14 серпня 2017 р.

12.00 год.

 28 серпня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

12.00 год.

 14 серпня 2017 р.

І потік: 12.00 год.

28 серпня 2017 р.

ІІ потік: 12.00 год.

20 вересня 2017 р.

Строк виконання вступниками вимог до зарахування на місця, фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

18.00 год.

 21 серпня 2017 р.

І потік: 18.00 год.

 30 серпня 2017 р.

ІІ потік: 18.00 год.

25 вересня 2017 р.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

21 серпня 2017 р.

не передбачено Умовами прийому

Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

12.00 год.

30 серпня 2017 р.

І потік: 12.00 год.

 31  серпня 2017 р.

ІІ потік: 12.00 год.

26 вересня 2017 р.

4.3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  «Молодший спеціаліст» на основі неповної, базової або повної вищої освіти за неспорідненими спеціальностями , та осіб, що мають повну загальну середню освіти та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень  «Молодший спеціаліст», ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна і заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

24  липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити

18.00 год. 11 серпня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І потік: 18.00 год.

 18 серпня 2017 р.

ІІ потік: 18.00 год.

 18 вересня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

І потік: 12.00 год.

28 серпня 2017 р.

ІІ потік: 12.00 год.

 20 вересня 2017 р.

Строк виконання вступниками вимог до зарахування

І потік: 18.00 год.

 30 серпня 2017 р.

ІІ потік: 18.00 год.

25 вересня 2017 р.

Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

І потік: 12.00 год.

 31  серпня 2017 р.

ІІ потік: 12.00 год.

26 вересня 2017 р.

 

 5.Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Коледжу

5.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» подають заяви в паперовій формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 липня до 18.00 год. 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

5.2. Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

5.2.1. Мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (визначені пунктом 3 розділу ІV Умов прийому);

5.2.2. Мають право на зарахування за квотами-1, квотами-2 (визначені пунктом 5 розділу ІV  Умов прийому);

5.2.3. Мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі про повну загальну середню освіту, документі, що посвідчує особу, та в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

5.3. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступник подає окремі заяви.

5.4. Заяву в електронній формі вступник подає шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн і її розглядає Приймальна комісія згідно Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженого наказом МОН України № 1236 від 13.10.2016.

5.5. У Коледжі функціонує (просп. Першотравневий,14,  м. Полтава)  консультаційний центр з надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

5.6. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до відбіркової комісії Коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовій формі реєструє уповноважена особа комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база) в день прийняття заяви.

5.7. У заяві в паперовій формі визначаються:

5.7.1. Конкурсна пропозиція із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання;

5.7.2. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої  освіти, зарахування за співбесідою,  за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі;

5.7.3. Згода вступника на обробку персональних даних.

5.8. Під час подання заяв на основі конкурсної пропозиції, вступники обов’язково зазначають один із таких варіантів:

5.8.1. «претендую на участь в конкурсі на місця державного (регіонального) замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

5.8.2. «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного (регіонального) замовлення»;

5.8.3. «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

5.9. Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі тільки за контрактом.

5.10.  Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє в оригіналі:

5.10.1. документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);

5.10.2. військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);

5.10.3. документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, може подаватись довідка ДП «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі й без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

5.10.4. сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

5.10.5. документи,  які  підтверджують  право  вступника на участь у конкурсі    за                      результатами   вступних  іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності). Якщо такі документи не подані своєчасно, вони не надають таких спеціальних прав.

5.10.6. залікову книжку та довідку з місця навчання – для осіб, які мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», ступінь вищої освіти не менше ніж 1 рік за будь-якою неспорідненою спеціальністю (напрямом підготовки);

5.11. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

5.11.1. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

5.11.2. Копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

5.11.3. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

5.11.4. Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

5.11.5. Копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 та -2;

5.11.6. Копію залікової книжки та довідки з місця навчання – для осіб, які мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», ступінь вищої освіти не менше ніж 1 рік за будь-якою неспорідненою спеціальністю (напрямом підготовки);

5.11.7. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

5.11.8. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

5.11.9. Інші документи та їх копії подаються вступником у строки, визначені для прийому документів, якщо це викликано особливими умовами вступу.

5.11.10. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені розділом VII цих Правил прийому подаються вступником особисто у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни.

5.12. Оригінали документів під час участі в конкурсі вступник подає лише один раз (при виконанні вимог до зарахування).

5.13. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, та військового квитка (посвідчення про приписку) засвідченню не підлягають.

5.14.  Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.  

5.15. Приймальна  комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та спеціальних умов щодо здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня  за державним або регіональним замовленням.

5.16. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і ухвалює рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до навчального закладу  протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів.

5.18. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

5.19. Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.20.  Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу в Коледжі.

5.21. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий закордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності такого документа, що здійснюється відповідно до наказу МОН України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» № 504 від 05.05.2015.

5.22. Подання вступником недостовірних персональних даних, або даних про здобуту раніше освіту, або недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

 

 6. Вступні випробування

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (диктант) та історії України (письмово).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури та історії України або математики, або іноземної мови.

6.3. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються цими Правилами.

6.4. Конкурсний бал для вступників на основі базової загальної середньої освіти розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатка до документа про здобутий освітній рівень, з округленням до десятих та додаткових балів за особливі успіхи.

6.5. Конкурсний бал для вступників на основі повної загальної середньої освіти розраховується як сума балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та середнього бала додатка до документа про здобутий освітній рівень, з округленням до десятих та додаткових балів за особливі успіхи.

6.6. Вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5 % максимального конкурсного бала і становить 10 балів для вступників на основі повної загальної середньої освіти та 0,6 бала для вступників на осноі базової загальної середньої освіти.

6.7. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню – 2,0 бали.

6.8. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, у даному випадку мінімальну кількість балів для допуску до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі становить 100 балів.

6.9. Результати вступних іспитів для вступників на основі базової загальної середньої освіти – оцінюються за шкалою від 1 до 12, у даному випадку мінімальну кількість балів для допуску до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі становить 4 бали.

6.10. Результати співбесід що проводяться у випадках передбачених цими правилами оцінюються за двобальною шкалою: «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».

6.11. Програми вступних випробувань затверджуються Коледжем і оприлюднюються на веб-сайті навчального закладу.

6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.  

6.13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Коледжем, розглядає апеляційна комісія Університету в порядку визначеному Положенням про апеляційну комісію (додаток до Правил прийому до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2017 році).

6.14. Результати вступних випробувань оприлюднюються шляхом їх розміщення у письмовій формі на стенді відбіркової комісії не пізніше 13.00 год. наступного дня після їх проведення.

6.15. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

6.16. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

6.17. Особи, не атестовані з української мови, мають право подати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.18. Мінімальна кількість балів одного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів.

6.19. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює «2».

6.20. При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку середнього бала визначає Приймальна (відбіркова) комісія.

6.21. Конкурсний бал під час вступу на 2-й курс, для осіб, які вступають на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» чи ступеню вищої освіти , або мають повну загальну середню освіту здобувають не менше ніж 1 рік освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», ступінь вищої освіти з будь-якої неспорідненої спеціальності (напряму підготовки) та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, розраховується за середнім  балом документу про освіту за шкалою від 100 до 200 балів.

6.22. Конкурсний бал  при  розрахунках  округлюється  з  точністю  до 0,1.

 

7. Спеціальні умови участі у конкурсному відборі

7.1. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти в Коледжі мають особи:

7.1.1. Визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

7.1.2. Яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

7.1.3. З інвалідністю, які неспроможні відвідувати Коледж (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

7.1.4. Яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі й ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

7.1.5. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

7.1.6.  Які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, або копії такого документа);

7.1.7. Яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

7.1.8. Звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

7.1.9. Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

7.2. Спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням мають:

7.2.1. Особи, зазначені в пунктах 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 цих Правил прийому;

7.2.2. Особи, зазначені в пунктах 7.1.4, 7.1.5 цих Правил прийому;

7.2.3. Особи, зазначені в пунктах  7.1.6, 7.1.7 цих Правил прийому;

7.2.4. Діти із сімей:

— осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

— осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

— осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

— осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

— військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

— осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

7.2.5. Діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

7.2.6. Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

7.2.7. Особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов’язків військової служби;

7.2.8.  Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

7.2.9. Iнваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

7.2.10. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

7.2.11.  Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

7.2.12.  Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

7.2.13.  Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

7.3.  Особи, зазначені в пункті 7.2.1, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в пункті 7.2.2., 7.2.3  мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, що визначена в пункті 7.8 цього розділу.

Особи, які вступають на основі базової чи повної загальної середньої освіти, визначені пункта 7.2.4.-7.2.11., мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені пункті 7.2.13., допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в пунктах 7.2.1, 7.2.2., не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

7.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками, визначеними законом. Здобуття освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

7.5.   Прийом на навчання за державним (регіональним) замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі навчальних закладів, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

7.6. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається Коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

7.7. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Коледжем у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

7.8. Квоти-1 встановлюються Коледжем у межах десяти відсотків (але не менше одного місця).

7.9. Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в навчальному закладі у структурі уповноваженого вищого навчального закладу в межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

 

8. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

8.1.1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

8.1.2. Вступники, які мають право на зарахування за квотами;

8.1.3. Вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

8.3.  У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

8.3.1. За конкурсним балом від більшого до меншого;

8.3.2. За середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

8.4.  Якщо встановлені в пунктах 8.3.1., 8.3.2.  додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна (відбіркова) комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

8.5.  У рейтинговому списку вступників зазначаються:

— прізвище, ім’я та по батькові вступника;

— конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

— ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 або квоти-2.

8.6. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу.

8.7. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 8.5. цього розділу.

8.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної (відбіркової) комісії.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

 

9. Реалізація права вступників на обрання місця навчання і коригування у зв’язку із цим списку рекомендованих до зарахування

9.1.  Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного (регіонального) замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного розділом ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

9.2. Особи, які в установлені строки, визначені розділом ІV цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за державним (регіональним) замовленням, крім випадків, визначених у розділах Х та ХІ цих Правил.

9.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначається цими Правилами.

9.4. Особи, які рекомендовані до зарахування на навчання за контрактом, зобов’язані у строки, визначені в розділі ІV цих Правил, виконати вимоги для зарахування, визначені цими Правилами.

9.5. У випадках, передбачених пунктами 9.13. і 9.14 цих Правил, особа, яка рекомендована до зарахування на навчання за контрактом, при виконанні вимог до зарахування може подати засвідчені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання разом з довідкою вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали.

9.6.  Договір про надання освітніх послуг між Університетом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

9.7.  Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

9.8. Переважне право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, яким надано спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пункт2.12. цих Правил). Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

9.9. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, визначені цими Правилами.

9.10. Рішення щодо участі вступників у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним (регіональним) замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії навчального закладу та долучається до його особової справи.

9.11. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 13. розділу V цих Правил у строки, визначені у розділі ІV цих Правил.

9.12.  Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється Приймальною комісією у разі невиконання вступником умов вимог для зарахування відповідно до пункту 5.13. розділу V цих Правил.

9.13. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

9.14. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

9.15. Подані вступниками оригінали документів зберігаються в Коледжі протягом усього строку навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».

9.16. Роботи не прийнятих на навчання вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються протягом одного року у відповідних відбіркових комісіях, потім знищуються, про що складається акт.

 

 10. Наказ про зарахування

10.1. Накази про зарахування на навчання видає ректор Університету на підставі рішення Приймальної комісії.

10.2. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційних стенді Приймальної комісії і офіційному веб-сайті Коледжі у виді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил.

10.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

 Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Коледжу за власним бажанням, відраховані з Коледжу за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

10.4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Коледжу, про що видається відповідний наказ.

10.5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 3., 10.4. цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

 

11. Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 11.1. Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктом 8.7. розділу VIІI цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 9.9. розділу ІХ цих Правил.

11.2. Правом переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, визначеному пунктом 7. розділу VIІI цих Умов.

11.3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

11.3.1. Особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням, визначені пп. 7.2.4.-7.2.7. розділу VІІ цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

11.3.2. Особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням, передбачені пп. 7.2.2., 7.2.3, 7.2.8., 7.2.9., 7.2.10, 7.2.11., 7.2.12. розділу VІІ цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому розділом VII цих Правил, не більше ніж на 40 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти);

11.3.3. Особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням, передбачені пунктом 7.2.3 та 7.2.12. розділу VІІ цих Правил, за умови, що отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, визначеному розділом VIІ цих Правил, не більше ніж на 20 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти);

11.3.4. Особи, які не отримали право на місця за державним або регіональним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 7 розділу VIІI цих Правил.

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, зазначених в підпунктах 11.3.1. – 11.3.4. цього пункту, проводиться за умови відсутності непереведених осіб попередньої категорії або їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в підпункті 11.3.1. цього пункту, навчальний заклад використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх відсутності – інших галузей знань цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті 11.3.1. цього пункту, за відповідними спеціальністю та формою навчання), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому навчальному закладі. Навчальний заклад повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в підпункті 11.3.1. цього пункту, навчальний заклад надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного (регіонального) замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

 

12. Забезпечення відкритості та прозорості під час прийому до Коледжу

12.1.  На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній (відбірковій) комісії визначається правилами прийому Університету.

12.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

12.3. Коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю) у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

12.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу.

12.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, вартість навчання за спеціальностями перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

12.6.    На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

 

 

 
Top