Історія України, базова загальна середня освіта

Програму розглянуто та рекомендовано

 до впровадження на засіданні циклової

комісії загальноосвітніх дисциплін

Полтавського юридичного коледжу

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Протокол №9 від 12.05.2018

Розглянуто і схвалено педагогічною радою

Полтавського юридичного коледжу

Національного юридичного університету

 імені Ярослава Мудрого

Протокол №10 від 26.06.2018

 

ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 для осіб, які вступають до навчального закладу

на основі базової загальної середньої освіти

 ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Пропоновану Програму підготовки абітурієнтів до екзамену з історії України складено враховуючи цілі, вимоги і зміст навчання історії в школі, закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно програма для абітурієнтів, що вступають на основі базової загальної середньої освіти, охоплює  зміст шкільних курсів історії України від найдавніших часів до початку ХХ століття.

Вона передбачає перевірку сформованих в учнів знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованості в учнів загальнопредметних історичних умінь.    Екзамен розрахований на перевірку таких знань й умінь учнів:

  • вказувати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших подій і процесів, поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій;
  • визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх послідовність та синхронність, встановлювати відповідність між явищами, процесами, подіями та періодами, епохами;
  • розпізнавати та зазначати хід, зовнішні ознаки подій, пам’ятки культури різних епох;
  • характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, етапи, віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних постатей;
  • визначати найважливіші зміни, що відбувалися в житті людства, значення найважливіших подій в історії України;
  • встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх значення.

1.ВСТУП. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Історія України як наука. Загальна періодизація. Джерела з історії України. Історико-географічні регіони України. Поява та розселення людей на території України. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму. Велике переселення народів. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян.

Дати:

IV – середина III тис. до н. е. – розселення племен трипільської культури на території України;

VІІІ–VІ ст. до н. е. – Велика грецька колонізація;

IV–VІ ст. – Велике переселення народів; V–VII ст. – Велике розселення слов’ян.

 

2. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Розселення східноослов’янських племінних союзів (поляни, древляни, сіверяни, волиняни, уличі, тиверці, білі хорвати). Руська земля (Куявія). Утворення Київської Русі. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів:

Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії. Спорудження Десятинної церкви та Софійського собору.

Дати:

860  р. – укладення першого відомого договору Русі з Візантією;

860, 907, 911, 941, 943–944 рр. – походи князів на Константинополь;

882 р. – об’єднання північних (Славія) та південних руських

(Куявія) земель Олегом;

988 р. – запровадження християнства як державної релігії;

1019–1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві. 1036 р. – розгром печенігів князем Ярославом Мудрим.

Персоналії: Аскольд, Олег, Ігор,  Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий.

 

 

3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Правління Ярославичів (Ізяслав, Святослав, Всеволод). Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого в Києві.

Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича.

Дати:

1097 р. – Любецький з’їзд (снем) князів;

1111 р. – «хрестовий похід» руських князів проти половців;

1187 р. – перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах;

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави;

12381264 рр. – правління Данила Романовича;

1240 р. – захоплення Києва монголами;

1242 р. – утворення Золотої Орди.

Персоналії:

Володимир Мономах, Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславович, Данило Романович, Юрій І Львович, Юрій ІІ Болеслав.

4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ІХ–ХІV СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави. «Руська правда». Поширення писемності. Розвиток культури й освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Дати:

989 р. – заснування першої школи в Києві

1056–1057 рр. – створення Остромирового Євангелія;

1113 р. – укладення «Повісті минулих літ»;

1187 р. – створення «Слова о полку Ігоревім.

Персоналії:

Літописець Нестор, митрополит Іларіон, іконописець Алімпій, лікар Агапіт.

5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ.)

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу інших держав. Кревська унія. «Велике князівство Руське». Остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Виникнення українського козацтва. Соціально-економічне життя. Розвиток культури та освіти.

Дати:

1362 р. – битва на р. Сині Води;

1385 р. – укладення Кревської унії;

1410 р. – Грюнвальдська битва;

1449 р. – утворення Кримського ханства;

1471 р. – остаточна ліквідація Київського князівства;

1478 р. – визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних

джерелах;

1514 р. – битва під Оршею.

6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорозької Січі. Повстання 90-х рр. ХVІ ст. (К. Косинського та С. Наливайка). Братський рух. Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й освіти.

Дати:

1556–1561 р. – створення Пересопницького  Євангелія;

1556  р.  – заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі;

1569 р. – Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої;

1586 р. – утворення першої братської (слов`яно-греко-латинської) школи;

1596 р. – Берестейська церковна унія. Утворення греко- католицької церкви.

Персоналії:

Василь-Костянтин Острозький, Дмитро Вишневецький, Герасим Смотрицький, Іван Федоров.

 

7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Зміни в соціально-економічному житті. Розвиток міст. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії 1620 р. Розвиток культури та освіти. Морські походи козаків. Участь українського козацтва в Хотинській війні. Козацькі повстання 1620–1630-х рр. «Ординація Війська Запорозького…»

Дати:

1616 р. – взяття запорозькими козаками фортеці Кафа;

1618 р. – похід козаків під проводом гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного на Москву;

1621 р. – Хотинська битва;

1625 р. – Куруківська угода;

1632 р. – «Пункти для заспокоєння руського народу», легалізація ієрархії православної церкви; утворення Києво-Могилянської колегії;

1637–1638 рр. – повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні.

Персоналії:

Марко Жмайло, Тарас Трясило, Іван Сулима, Петро Конашевич-Сагайдачний, Петро Могила, Михайло Рогоза, Іпатій Потій, Йов Борецький, Іван Вишенський.

8.НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УРКЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави – Війська Запорозького. Зовнішньо- політична діяльність уряду Б.Хмельницького.

Дати:

1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;

1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;

1651 р.  –  Берестецька  битва.  Укладення  Білоцерківського договору;

1652 р. – Батозька битва;

1654 р. – Переяславська рада; укладення українсько-московського договору («Березневі статті»);

1656 р. – укладення московсько-польського Віленського перемир’я.

Персоналії:

Б. Хмельницький, І. Богун.

9.УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х – У 80-ті рр. XVII СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцького договору (1658). Московсько-українська війна 1658–1659 рр. Гетьманування Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини. Гетьманування П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича. Чигиринські походи турецько-татарського війська (1677–1678 рр.). Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.

Дати:

1659 р. – Конотопська битва;

1667 р. – укладення Андрусівського перемир’я;

1669 р. – укладення Корсунської угоди, визнання Гетьманщиною протекторату Османської імперії;

1681 р. – укладення Бахчисарайського мирного договору;

1686 р. – укладення «Вічного миру».

 

10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Північна війна і Україна. Гетьманування І. Мазепи, І. Скоропадського, Д. Апостола. Обмеження автономії Гетьманщини. «Правління Гетьманського уряду» 1734 р. Розвиток культури та освіти. Повстання під проводом С. Палія (1702–1704 рр.).

Дати:

1708–1709 рр. – повстання гетьмана І. Мазепи;

1709 р. – зруйнування російськими військами Чортомлицької Січі; Полтавська битва;

1710 р. – ухвалення Конституції Пилипа Орлика;

1713 р. – ліквідація козацтва на Правобережній Україні;

1734 р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі.

Персоналії:

І. Мазепа, К. Гордієнко, І. Скоропадський, П. Полуботок, Д. Апостол, П. Орлик, Ф. Прокопович.

11. У КРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Гетьманування К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація Запорозької Січі. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Заселення Південної України. Заснування нових міст (Одеса, Херсон, Миколаїв, Катеринослав, Севастополь). Розгортання гайдамацького та опришківського рухів. Зміни в політичному становищі Правобережної  України після поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.); реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі. Розвиток культури, науки, освіти.

Дати:

1764 р.– остаточна ліквідація гетьманства;

1768 р. – Коліївщина;

1775 р. – остаточна ліквідація царським урядом Запорозької Січі;

1780–1782 рр. – ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії;

1783 р. – царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України.

Персоналії:

К. Розумовський, П. Калнишевський, О. Довбуш, М. Залізняк, І. Гонта, Г. Сковорода, А. Ведель, М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ковнір, І. Григорович-Барський.

12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії. Початок промислового перевороту. Початок українського національного відродження. Поширення в Україні російського та польського суспільних рухів. Повстання під проводом У. Кармалюка (1812–1835 рр.).

Дати:

1798 р. – видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди»

І. Котляревського;

1806–1812, 1828–1829 рр. – російсько-турецькі війни;

1829 р. – ліквідація Задунайської Січі;

1812 р. – російсько-французька війна;

грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку;

1830–1831 рр. – польське визвольне повстання;

1840 р. – перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка;

1846–1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

Персоналії:

Й. Гладкий, М. Гулак, І. Котляревський, М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко.

13.ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Приєднання західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель. Початок національного відродження. Діяльність «Руської трійці». Альманах «Русалка Дністровая». Західноукраїнські землі в європейській революції 1848–1849 рр. Діяльність Головної руської ради (1848–1851 рр.). Перший досвід парламентської діяльності.

Дати:

1816 рр. – створення освітнього товариства галицьких греко- католицьких священиків;

1833–1837 рр. – діяльність «Руської трійці»;

1848  р.  –  скасування  панщини  в  Галичині;  видання  першої україномовної газети «Зоря Галицька».

Персоналії:

М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, В. Подолинський, Л. Кобилиця,

І. Могильницький.

14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Початок національного відродження. Відкриття університетів. Зміни в освіті. Поява «Історії русів». Розвиток літератури, архітектури, мистецтва.

Дати:

1805 р. – відкриття університету в Харкові;

1834 р. – відкриття університету в Києві.

1839 р. – ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі. Персоналії:

П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Максимович, М. Остроградський, В. Каразін.

15. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Події Кримської війни 1853–1856 рр. на території України (оборона Севастополя). Селянські виступи («Київська козаччина», «Похід у Таврію за волею»). Реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці. Родини Яхненків  і Симиренків. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»  (1873–1876  рр.).  Журнал  «Громада»  (1878–1879, 1780, 1882 рр.).

Дати:

19 лютого 1861 рр. – царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії;

1863 рр. – Валуєвський циркуляр;

18631864 рр. – польське національно-визвольне повстання;

1865 р. – завершення будівництва першої залізниці Одеса–Балта;

1876 р. – Емський указ;

1877 р. – «Чигиринська змова».

Персоналії:

В. Антонович, М. Драгоманов, Б. Грінченко, П. Чубинський.

16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного руху та утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП), Української Національно-демократичної партії (УНДП), Української соціал- демократичної партії (УСДП). Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта».

Дати:

1868 р. – створення у Львові товариства «Просвіта»;

1873 р. – створення у Львові Літературного товариства

ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукове товариство ім. Т. Шевченка);

1890 р. – створення Русько-української радикальної партії (РУРП);

1899 – створення Української Національно-демократичної партії (УНДП).

Персоналії:

І. Франко, Ю. Бачинський, М. Павлик, В. Нагірний.

17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Піднесення української культури. Освіта. Розвиток науки. Розвиток літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники.

Дати:

1865 р. – відкриття Новоросійського університету;

1875 р. – відкриття Чернівецького університету.

Персоналії:

С. Васильківський, С. Гулак-Артемовський, Д. Заболотний, М. Заньковецька,  І. Мечников,   А. Кримський, Леся Українка, І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Лисенко, М. Пимоненко, М. Леонтович, М. Садовський, С. Крушельницька, Д. Яворницький, М. Терещенко, Б. Ханенко.

 

 

 
Top