Історія України, повна загальна середня освіта

 

  

Програму розглянуто та рекомендовано

 до впровадження на засіданні циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисцидисциплін

Полтавського фахового коледжу

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Протокол №6 від 22.02.2022р.

Розглянуто і схвалено педагогічною радою Полтавського фахового коледжу

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Протокол №7 від 23.02.2022р.

Завантажити програму

ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

для осіб, які вступають до навчального закладу

на основі повної загальної середньої освіти

 

Пропоновану Програму підготовки абітурієнтів до іспиту з історії України складено враховуючи цілі, вимоги і зміст навчання історії в школі, закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно програма для абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, охоплює  зміст шкільних курсів історії України від найдавніших часів до сучасності.

Програма передбачає перевірку рівня сформованості в учнів насамперед історичної компетентності, до елементів якої належать:

хронологічна компетентність – уміння орієнтуватися в історичному часі, встановлювати близькі та далекі причино-наслідкові зв’язки, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах, виявляти зміни і тяглість життя суспільства;

просторова компетентність – уміння орієнтуватися в історичному просторі та знаходити взаємозалежності в розвитку суспільства, господарства, культури і природного довкілля;

інформаційна компетентність – уміння працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, визначати їх надійність, виявляти і критично аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел;

логічна компетентність – уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій та явищ, ставити запитання та шукати відповіді, розуміти множинність трактувань минулого та зіставляти різні його інтерпретації;

аксіологічна компетентність – уміння формулювати оцінку історичних подій та історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідного часу чи відповідної групи людей, осмислювати зв’язки між історією і сучасним життям.

Програма має формат таблиці, у якій виокремлено події, поняття й терміни – мінімум, з якого вступники повинні виявляти знання.

 

1.Вступ.

Зміст історичного матеріалу

Факти: історія України як наука. Періодизація історії України. Джерела з історії України: речові, усні, писемні, візуальні.

Основні поняття:  «історія», «історія України», «хронологія», «історичне джерело», «археологія», «цивілізація».

 

2. Стародавня історія України.

Зміст історичного матеріалу

Факти: поява та розселення людей на території України. Заняття привласнювального господарства. Неолітична революція. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Ремесла. Трипільська і середньостогівська культури. Кочовики раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму. Велике переселення народів. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян. Історичні витоки українського народу.

Основні поняття: «палеоліт», «привласнювальне господарство», «мезоліт», «неоліт», «неолітична революція», «відтворювальне (продуктивне) господарство», «археологічна культура», «енеоліт», «бронзовий вік», «ранній залізний вік», «колонізація», «кочовик», «курган».

3.Русь-Україна (Київська держава).

Зміст історичного матеріалу

Факти: розселення східнослов’янських племінних союзів (поляни, сіверяни, уличі, тиверці, хорвати (білі хорвати), волиняни (дуліби, бужани), древляни). Назва «Русь». Руська земля. Утворення Русі-України (Київської держави). Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність перших київських князів. Державотворення кінця Х – середини ХІ ст. Запровадження християнства як державної релігії. «Руська правда». Правління наступників Ярослава Мудрого. Русь-Україна (Київська держава) в першій третині ХІІ ст. Боротьба з половецькою загрозою. Роздробленість Русі-України (Київської держави). Суспільно-політичне та господарське життя. Культура й духовність.

Основні поняття: «племінний союз», «князь», «полюддя», «язичництво», «християнство», «шлюбна дипломатія», «роздробленість», «віче», «вотчинне землеволодіння», «умовне землеволодіння», «боярин», «смерд», «ізгой», «закуп», «рядович», «холоп», «ікона», «мозаїка», «фреска», «книжкова мініатюра», «билина», «літопис».

 1. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Розбудова Галицько-Волинської держави (королівства Руського) в 1238–1264 рр. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) за нащадків Данила Романовича. Суспільно-політичне та господарське життя. Культура й духовність.

Основні поняття: «ярлик», «баскак».

 1. Руські удільні князівства у складі іноземних держав
  у другій половині XІV – перші половині XVІ ст. Кримське ханство.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Змагання Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу сусідніх держав (Угорське королівство, Молдавське князівство, Османська імперія, Московське царство). Кревська унія. Велике князівство Руське Свидригайла. Остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Виникнення козацтва. Соціально-економічне життя. Культура й духовність.

Основні поняття: «шляхтич», «магдебурзьке право», «магістрат», «цех», «Дике поле», «козак».

 1. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорозької Січі. Повстання 1590‑х рр.  Братський рух. Утворення УГКЦ. Культура й духовність.

Основні поняття: «воєводство», «низове козацтво», «реєстрове козацтво», «городове козацтво», «Запорозька Січ», «старшина», «кошовий отаман», «гетьман», «клейноди», «Українська греко-католицька церква», «братство», «полемічна література».

 1. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині ХVІІ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Зміни в соціально-економічному житті. Морські походи козаків. Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої проти Московського царства та Османської імперії. Козацькі повстання 1620–1630-х рр. «Ординація Війська Запорозького…». Культура. Відновлення православної церковної ієрархії 1620 р. Духовність.

Основні поняття: «панщина», «фільварок», «Золотий спокій».

 1. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави – Війська Запорозького. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність уряду Богдана Хмельницького.

Основні поняття: «національно-визвольна війна», «Військо Запорозьке», «Гетьманщина», «покозачення».

 

 1. Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. ХVІІ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність гетьманів козацької України 50 – 80-х рр. ХVІІ ст. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.

Основні поняття: «Руїна», «Великий згін», «Чигиринські походи», «змосковщення».

10.Українські землі наприкінці ХVІІ – в першій половині ХVІІІ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Гетьманьщина в 1687–1709 рр. Повстання під проводом Семена Палія (1702–1704 рр.). Північна війна і Україна. Внутрішньополітична діяльність гетьманів козацької України 20 – 30-х рр. ХVІІІ ст. Обмеження автономії Гетьманщини. Діяльність Першої Малоросійської колегії, «Правління Гетьманського уряду» (1734–1750 рр.). Культура. Києво-Могилянська академія. Духовність.

Основні поняття: «конституція», «Малоросія», «Малоросійська колегія», «зросійщення», «козацьке бароко», «козацький літопис».

 1. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Внутрішня політика останнього очільника Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація Запорозької Січі. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Гайдамацький та опришківський рухи. Зміни в політичному становищі Правобережної України  та західноукраїнських земель після поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.). Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та їх вплив на українські землі. Культура й духовність.

Основні поняття: «опришок», «Нова (Підпільненська) Січ», «паланка», «зимівник», «Задунайська Січ», «гайдамака», «Коліївщина».

12.Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії. Початок українського національного відродження: періоди та їх особливості. Відновлення  українського козацтва в час французько-російської війни. Кирило-Мефодіївське братство. Поширення в Україні російського та польського суспільних рухів. Початок промислового перевороту.

Основні поняття: «нація», «національне відродження», «національна ідея», «масон», «промисловий переворот».

 1. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ– в першій половині ХІХ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель. Початок національного відродження. Діяльність «Руської трійці». Альманах «Русалка Дністровая». Західноукраїнські землі в європейській революції 1848–1849 рр. Діяльність Головної Руської Ради (1848–1851 рр.). Досвід парламентаризму.

Основні поняття: «будителі», «революція», «Весна народів».

 1. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Освіта, наука, література, образотворче мистецтво, архітектура. «Історія русів». Галицько-руська матиця. Собор руських вчених.

Основні поняття: «романтизм», «класицизм».

 1. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Події Кримської війни 1853–1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії. Реформи 1860–1870-х рр. і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Журнали «Основа», «Громада», «Київська старина». Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства» (1873–1876 рр.). Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.

Основні поняття: «Київська козаччина», «земство», «громадівський рух».

 16.Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка». Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій.

Основні поняття: «трудова міграція», «кооперація», «москвофіли», «українофіли», «народовці», «радикали», «партія», «нова ера».

 1. Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Піднесення української культури. Розвиток освіти, науки, літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

  Основні поняття: «меценат», «професійний театр», «реалізм», «модернізм».

 1. Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі. Події революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти». Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907–1914 рр.

 Основні поняття: «монополія», «хутір», «відруб», «чорносотенець», «страйк», «революція».

 1. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Основні поняття: «загальне виборче право».

 

 1. Україна в роки Першої світової війни.

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз Визволення України. Українці в арміях воюючих держав.

Воєнні дії на території України в 1914—1917 рр. Бойовий шлях Легіону Українських січових стрільців та їхня культурно-освітня діяльність.

Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 1914—1917 рр. Економічна та політична кризи в Російській імперії та Австро-Угорщині.

 

Основні поняття: «світова війна», «Галицько-Буковинське генерал- губернаторство», «мобілізація», «евакуація».

 

 

21.Початок української революції (1917 — квітень 1918 р.)

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Революційні події в Україні в 1917 – початку 1918 р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України           в          питанні самовизначення. Універсали Української Центральної Ради. Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарськи й національний           рух. «Всеукраїнський з’їзд рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою                              Росією України. Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків із території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР.

 

Основні поняття: «автономізація», «самостійники», «Українська Центральна Рада», «універсали УЦР», «Генеральний Секретаріат», «Вільне козацтво», «Установчі Збори», «більшовизм», «курултай».

 1. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення (квітень 1918 — 1921 р.)

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Гетьманський переворот. Українська         Держава. Західноукраїнська Народна Республіка. Український національний рух на Буковині й у Закарпатті. Акт злуки УНР та ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Директорія. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Більшовицький режим в Україні. Ухвалення Конституції УСРР        1919 р. Політика

воєнного комунізму. Червоний терор. Військова інтервенція Антанти на півдні України. Денікінський режим в Україні. Повернення більшовицької влади. Перший Зимовий похід. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий Зимовий похід армії УНР. Холодноярська республіка        (1919-1922 рр.). Культура та духовність.

 

Основні поняття:  «Директорія», «соборність», «отаманщина», «воєнний комунізм», «червоний терор», «інтервенція», «Чортківська офензива», «Київська катастрофа», «автокефальна церква».

 

 

 1. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні

 

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Масовий голод у південних губерніях УСРР. Антирелігійна кампанія. Неп в УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. Утворення Кримської АСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР. Суспільно- політичне життя. Ліквідація багатопартійності. Політика коренізації/українізації в УСРР. Згортання непу і перехід до директивної економіки. Індустріалізація. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Культура. Духовне життя.

 

Основні поняття: «тоталітарний режим», «нова економічна політика (неп)», «коренізація», «українізація», «індустріалізація»

 

 1. 24. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні

 

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Форсована         індустріалізація. Насильницька колективізація. Примусові хлібозаготівлі. Опір селянства. Голодомор 1932- 1933 рр.  – геноцид українського     народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Масові репресії та їх Ідеологічне виправдання більшовицьким режимом. Політичні процеси 1920-х – початку 1930-х рр. Згортання українізації. Ідеологізація суспільного життя в Україні. Культ особи. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Національно-демографічні зміни. Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія.

 

Основні поняття: «п’ятирічка», «соціалістична індустріалізація», «колективізація сільського господарства», «репресії», «розкуркулення», «закон про п’ять колосків», «Голодомор», «чорна дошка», «націонал-ухильництво», «розстріляне відродження», «Головне управління таборів (ГУТаб)», «паспортна система», «геноцид», «соціалістичний реалізм»

 

 

 1. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

 

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Правовий статус українських земель у складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні           відносини. Економічне  і           соціальне становище населення. Українська  кооперація. Просвітні організації краю. Українські                               політичні          і громадські           організації. Українська військова організація та ОУН. Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське    повстання. Суспільно-політичне життя. Українські землі у складі Чехословаччини.           Правовий статус Закарпаття. Суспільно- політичне           й  соціально-економічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Культура та     духовність.

 

Основні поняття: «осадництво», «пацифікація», «інтегральний націоналізм», «русинство», «політична еміграція».

 

 1. 26. Україна в роки Другої світової війни

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Українське           питання           в міжнародній      політиці напередодні Другої світової війни.                  Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії. Радянізація. Масові політичні репресії 1939- 1940 рр. Початок німецько- радянської війни. Бойові дії в 1941-1942 рр. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи. Злочини         комуністичного тоталітарного режиму. Окупація України військами Німеччини та її союзниками, «Новий порядок». Масове знищення мирного населення. Голокост. Опір окупантам. Український визвольний рух. Проголошення      Акта відновлення       Української Держави. Поліська Січ. Українська повстанська армія. Українсько-польське протистояння.        Радянський партизанський рух. Бойові дії 1942-1943 рр. Вигнання німецьких військ та їхніх союзників з Правобережної та Південної  України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України. Українці у військових формуваннях держав  Об’єднаних Націй. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Українське питання на Тегеранській, Ялтинській і Потсдамській конференціях. Ціна війни. Культура й духовність.

Основні поняття: «радянізація», «план “Барбаросса”», «випалена земля», «нацистський новий порядок», «план “Ост”», «Голокост», «остарбайтери», «концтабори», «колабораціонізм», «похідні групи», «Поліська Січ», «бандерівці», «чорносвитники», «депортація», «український визвольний рух».

 

 

 

 1. Україна в перші повоєнні роки

 

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Україна – співзасновниця ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Посилення радянізації та репресії у західних областях УРСР. Український визвольний рух у 1944-1950-хрр. Обмін населенням між Польщею й УРСР. Масові депортації (1944- 1946 рр.). Операції «Вісла» і «Захід». Ліквідація УГКЦ. Внутрішньополітична й економічна ситуація в УРСР. Масовий голод 1946-1947 рр. Ідеологічні кампанії. «Чистки» творчої інтелігенції. Культура й духовність.

 

Основні поняття: «відбудова», «операція Вісла» «операція Захід», «ждановщина», «лисенківщина», «космополітизм», «холодна війна»

 

 1. 28. Україна в умовах десталінізації

 

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Участь українців у повстаннях у сталінських         концтаборах. XX з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Зміни адміністративно- територіального   устрою: входження Кримської області до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством. Зародження дисидентського руху     та        його течії. «Шістдесятництво». Антирежимні                                    виступи 1960-х рр.         Культура й духовність.

 

Основні поняття: «десталінізація», «культ особи», «лібералізація», «політична реабілітація», «відлига», «раднаргосп», «шістдесятники», «дисиденти»

 

 

 1. Україна в період загострення кризи радянської системи

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Ідеологічні орієнтири радянського  керівництва. Конституція УРСР 1978 р. Економічна ситуація в УРСР. Дисидентський рух: течії, форми і методи боротьби. Українська громадська група сприяння       виконанню Гельсінських угод. Самвидав. Кримськотатарський національний рух. Культура й духовність.

 

Основні поняття: «застій», «дефіцит», «розвинений соціалізм», «номенклатура», «самвидав», «тамвидав», «правозахисник»

 

 1. 30. Відновлення незалежності України

 

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Початок перебудови в СРСР. Чорнобильська      катастрофа. Стан економіки. Шахтарські страйки. Гласність і політичний плюралізм. Український національно-демократичний рух. Зміни в політичному керівництві УРСР. Формування багатопартійної системи. Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Революція на   граніті. Створення Автономної Республіки Крим (АРК). Меджліс кримськотатарського народу (червень 1991 р.). Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. Акт проголошення незалежності України. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р.          Розпад         СРСР.

Міжнародне визнання України. Культура.           Духовне відродження.

 

Основні поняття: «перебудова», «гласність», «плюралізм», «український національно-демократичний рух», «багатопартійність», «суверенітет», «незалежність», «ринкові відносини», «референдум», «президент».

 

 

 1. 31. Становлення України як незалежної держави

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Державотворчі процеси в незалежній       Україні. Повернення кримських татар на батьківщину. Статус Криму. Суспільно-політичне життя. Особливості формування багатопартійності. Конституція України. Економіка України в 1991-1998 рр. та в 1998- 2004 рр. Запровадження гривні. Демографічні та міграційні процеси. Олігархічна система. Початок                                               інтеграції      в європейський і світовий простір. Політична розбудова суспільства. Рухи протесту на початку 2000-х рр. Помаранчева революція. Україна в системі міжнародних     відносин. Культура й духовність.

 

 Основні поняття:  «корупція», «тіньова економіка», «олігарх», «Помаранчева революція», «поліконфесійність».

 

 1. Творення нової України

 

Зміст історичного матеріалу

Факти:

Суспільно-політичне         життя України в 2005-2013 рр. Авторитарний режим Віктора Януковича. Революція Гідності. Небесна Сотня. Анексія Росією Криму. Агресія Росії проти України. Російсько-українська війна. Добровольчі батальйони. Волонтерський рух. Реакція світової спільноти. Спроби мирного врегулювання. Соціально-економічний розвиток України до і після 2014 р. Євроінтеграційний поступ України: угода про асоціацію між Україною та ЄС. Режим безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України. Культура й духовність.

 

 Основні поняття: Євромайдан, «революція Гідності», «Небесна Сотня», «анексія», «сепаратизм», «антитерористична операція»; тимчасово окупована територія». «кіборг»

 

 

Рекомендована література для підготовки до іспиту:

 1. Кульчицький С. В. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. К., 2009.
 2. Палій О. Коротка історія України / Олександр Палій. Львів, 2017.
 3. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / Пер. з англ. Р. Клочко. Х., 2016.
 4. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2х т / Наталія Полонська-Василенко. К.,2002.
 5. Борисова О., Климов А. Історія української державності: у 2х т. / Ольга Борисова, Анатолій Климов. К., 2018
 6. Федак С. Історія України в датах і подіях. / Сергій Федак. К., 2018.
 7. Харькова Н. Історія України. Повний курс у 49 таблицях. Опорний конспект / Надія Харькова. К., 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови проведення іспиту

Під час проведення вступного іспиту з історії України кожен вступник отримує бланк персонального варіанту із тестовими завданнями з вибором однієї правильної відповіді. Усі варіанти рівноцінні за складністю, охоплюють зміст матеріалу, передбаченого програмою. Загальна кількість завдань кожного варіанту – 30. На виконання роботи відведено 60 хвилин. Кожне завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей, який додається до варіанту із завданнями. Відповіді на завдання необхідно охайно, розбірливо записати в окремому бланку відповідей. У ході роботи над завданнями вступнику забороняється користуватися джерелами, технічними пристроями, засобами отримання інформації тощо.

Критерії оцінювання вступного іспиту з історії України

Кожне завдання потребує вибору лише однієї відповіді з чотирьох запропонованих. Відтак завдання вважаємо виконаним правильно лише у разі позначення у бланку відповідей лише однієї літери. Завдання оцінюють у 0 або 1 бал; 1 бал, якщо вказано правильну відповідь (обрано правильну літеру відповіді); 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь (літеру), або вказано більше однієї відповіді (дві, три, або чотири літери одночасно), або відповіді (літери) на завдання не надано. Максимальна кількість правильних відповідей, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання вступного випробування з історії України, – 30 балів. Набрана сума кількості правильних відповідей переводиться за 200-бальною шкалою. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 200.

Оцінка за шкалою 100-200 б.

Оцінка за шкалою 1-12 б.

Кількість правильних відповідей

200

12

30-29

190

11

28-26

180

10

25-23

170

9

22-20

160

8

19-17

150

7

16-14

140

6

13-11

130

5

10-8

120

4

7-5

110

3 не склав

4

100

2 не склав

3

99

1 не склав

1-2

 

 

 

Зразок тестових завдань

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Полтавський фаховий коледж

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)

Спеціальність 081                        Право                    

 

 Варіант № 11

вступного випробування з історії України

 

Оберіть один із запропонованих варіантів відповіді

 

 1. 1Що сприяло початку великого розселення слов’ян?

 

а) кліматичні зміни;

б) встановлення скіфського панування у Причорноморських степах;

в) гунська навала і Велике переселення народів;

г) поширення залізних знарядь праці.

 

 1. Перша літописна згадка назви «Україна» датується:

 

а) 1187 р.;

б) 1087р.;

в) 1238р.;

г) 1240р.

 

 1. Для боротьби з якою державою звертався за допомогою до Папи Римського Данило Галицький?

 

а) Великим князівством Литовським;

б) Московським царством;

в) Польським королівством;

г) Золотою Ордою.

 

 1. ….
 2. ….

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії  (протокол № __від________ р.)

 

 Голова приймальної комісії       ________________

Голова предметної екзаменаційної комісії  _______

 

 

 

 

 
Top