Організація освітньго процесу у 2020 році

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ПОЛТАВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

        28 травня   2020 р.                                       м. Полтава                                             № 27

Для організації проведення підсумкового контролю та атестації здобувачів освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальністю 081 Право денної та заочної форми навчання, ввести в дію Регламент проведення контрольних заходів дистанційно у Полтавському юридичному коледжі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (із використанням платформи Мооdle та Google Class), затверджений адміністративною радою коледжу 28.05.2020 року, що передбачає:

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Цей регламент визначає порядок проведення заліково-екзамеційної сесії із використанням дистанційних методів навчання, з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, викладених в Листі № 1/9-278 від 27 березня 2020 року.

1.2. У регламенті деталізуються основні елементи дистанційного механізму підсумкового контролю знань студентів, визначається порядок електронного документообігу в таких ситуаціях.

1.3. Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

1.4. Організація поточного контролю здійснюється відповідно до вимог наказів ректора НЮУ № 14  від 08.05.2020 року, № 16 від 15.05.2020 року.

 1.5. З метою належної організації підсумкового контролю із використанням дистанційних форм допускається використання для комунікації усіма учасниками навчального процесу виключно робочої пошти із доменним ім’ям poltava_college@nulau.edu.ua

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ

2.1. Дистанційне проведення випускних екзаменів, сесійних екзаменів та заліків відбувається із використанням Навчальних електронних інформаційних комплексів, розміщених на порталі neik.nlu.edu.ua/moodle та платформі Google Class за розкладом, передбаченим на порталі АСУ та на сайті Полтавського юридичного коледжу.

2.2. Для того, щоб отримати доступ до тестування на платформі НЕІК, необхідно пройти процедуру реєстрації на веб-сайті https://neik.nlu.edu.ua/:

 • Обравши опцію «Реєстрація», буде запропоновано ввести індивідуальний податковий номер. Ввівши ІПН, університетська база автоматично розпізнає користувача і надає логін, який одночасно є і електронною поштою. Користувач обирає собі пароль (необхідно пам’ятати про правила безпеки створення паролів, починати його з великої літери, додавати цифри та позначки на кшталт: _ +; тощо).

2.3. Зареєстрований користувач обирає на стартовій сторінці НЕІКу (https://neik.nlu.edu.ua/moodle) розділ Полтавський юридичний коледж, де є перелік всіх доступних дисциплін. Обравши дисципліну, яку потрібно складати у час, визначений за розкладом, розміщеному на порталі АСУ, заповнюється поле «Кодове слово», яким є номер групи, відповідно до прийнятої в коледжі нумерації.

Наприклад, ПК-25 2019, або ПК-41-А 2016 або ПК – 25 , або ПК – 41-А.

У разі невірного зазначення студентом групи, він вважається таким, що не брав участі у тестуванні.

2.4. Студент не допускається до складання випускного екзамену, сесійного екзамену чи заліку у разі:

а) невиконання ним мінімального обсягу всіх видів робіт, передбачених викладачем з відповідної навчальної дисципліни;

б) наявності заборгованості з оплати за навчання;

в) відсутності заліку з відповідної дисципліни в попередньому семестрі, якщо системою здійснення поточного контролю з конкретної дисципліни, викладання якої здійснюється протягом навчального року, передбачена така форма контролю, як  залік.

У випадку передбаченому пп. «а», «б» та «в» цього пункту в екзаменаційній відомості навпроти прізвища такого студента викладачем проставляється позначка «не допущено».

У разі, якщо студент не пройшов тестування у визначений розкладом час він вважається таким, що не брав участі у тестуванні. В цьому разі в екзаменаційній (заліковій) відомості навпроти його прізвища ставиться позначка «не з’явився».

2.5. Тестова база з дисциплін, котрі виносяться на випускний екзамен складається із 300 питань; для дисциплін, з яких передбачено складання сесійного екзамену на платформі Google Class 120, або 60 – для «залікових» дисциплін.

Орієнтовний перелік тестових основ розміщується викладачем для ознайомлення на відповідних сторінках на порталі АСУ навчальним процесом та сайті коледжу не пізніше двох тижнів до початку випускних екзаменів. Занесені до бази питання повинні мати належну ступінь валідності, складатися із основи, чотирьох альтернатив, одна із яких має статус ключа. В разі дискваліфікації питання, студентам буде зараховано відповідь з нього як правильна.

2.6. Під час сесійного екзамену  студенту пропонується 60 питань, заліку – 30, обраних системою «випадковим» методом. На безпосереднє складання іспиту дається 60 хвилин, заліку 30 хв. з моменту входження в систему із розрахунку 1 хвилина на 1 тестове питання. Для участі в екзамені (заліку) відводиться дві години (120 хвилин) за розкладом. Незалежно від часу входження в систему, доступ до проходження тестування автоматично припиняється після спливу двогодинного часу, передбаченого розкладом. (Наприклад, якщо доступ відкритий з 09.00 до 11.00 і студент починає тест о 10.30, то його спроба завершиться о 11.00 і він зможе використати всього 30 хвилин. Для уникнення подібних ситуацій необхідно уважно дивиться на розклад екзаменів, розміщений на порталі АСУ навчальним процесом чи на сайті коледжу, та розпочинати проходження екзамену чи заліку вчасно).

 Питання, на які не було надано відповідь, вважаються такими, при відповіді на які була допущена помилка.

2.7. У разі виникнення технічних проблем, які унеможливлюють складання

 • випускного екзамену студенту необхідно зробити копію екрану (скріншот, або сфотографувати екран), написати листа із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові студента, місце навчання, курс, групу, та короткий опис ситуації з поясненням ситуації, додати до листа копію екрану і не пізніше ніж через 15 хвилин після виникнення технічних проблем надіслати його на адресу технічної підтримки Лабораторії організації дистанційної освіти (далі – лабораторії): support@nlu.edu.ua. та продублювати це повідомлення на електронну адресу коледжу poltava_college@nulau.edu.ua
 • сесійного екзамену чи заліку зробити копію екрану (скріншот, або сфотографувати екран), написати листа із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові студента, курс, групу, та короткий опис ситуації з поясненням ситуації, додати до листа копію екрану і не пізніше ніж через 15 хвилин після виникнення технічних проблем надіслати його на адресу коледжу poltava_college@nulau.edu.ua.

Якщо буде підтверджена об’єктивність вказаних причин, студенту буде надано додаткову спробу в межах часу екзамену або можливість перескласти в інший, визначений за розкладом час. Час опрацювання запиту від студента на технічну підтримку не враховується у час спроби. Студенту буде надано  нову спробу з самого початку (при цьому будуть згенеровані нові питання для спроби), або буде продовжено поточну спробу і додано стільки часу, скільки втратив студент. У разі наявності технічних проблем, які не дають можливості відправити листа протягом 15 хвилин, студенту необхідно надіслати за першої можливості. Після обробки листа і підтвердження об’єктивності ситуації студенту буде надано додаткову спробу, яку він може використати у час, визначений розкладом для перескладання.

Якщо студент ввів під час реєстрації на навчальну дисципліну, з якої відбувається складання випускного екзамену невірне кодове слово, потрібно звернутись до технічної підтримки, написавши листа на support@nlu.edu.ua з описом ситуації. Такий лист буде розглянуто лише за наявності прикріпленого до нього фото студентського квитка. В разі неможливсоті зробити скріншот або фото екрану, такий факт повинен також бути повідомлений шляхом надсилання листа на support@nlu.edu.ua. До листа необхідно прикріпити фото студентського квитка. Забороняється при проходженні тесту переміщуватися в межах навчального курсу і самого тесту з допомогою кнопок браузера «Назад» та «Вперед». Такі дії приводять до анулювання результатів тестування самою системою.

III. ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

3.1. Методист коледжу заздалегідь готує екзаменаційні відомості, реєструє їх та надсилає на робочу електронну пошту викладача.

3.2. Відповідальним за заповнення екзаменаційних відомостей та виставлення остаточної оцінки за результатами поточного та підсумкового контролю знань є викладач, закріплений за відповідною академічною групою, відповідно до розкладу, розміщеного на порталі АСУ та сайті коледжу.

 3.3. Результати підсумкового контролю знань є доступними для викладачів в електронному журналі відповідного Навчального електронного інформаційного комплексу («Журнал оцінок») та на платформі Google Class («Журнал Полтавського юридичного коледжу»).

 3.4. Протягом доби після проходження екзамену (заліку) викладач заповнює екзаменаційну відомість і надсилає її електронною поштою до навчального відділу. Викладач заповнює відомості в електронній формі.

При заповненні відомості необхідно вказати:

1) дату контрольного заходу;

2) посаду, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по батькові викладача, що виставляє остаточну оцінку;

3) результати контрольного заходу;

4) підсумкова оцінка за національною 4-бальною шкалою (якщо студент не подолав мінімальний пороговий бал, в колонці «Оцінка за національною шкалою» йому виставляється «незадовільно». Якщо навпроти прізвища студента стоїть позначка «не допущено», то результати такого студента у відомість не вносяться і студент вважається таким, що не з’явився).

5) загальну інформацію про кількісні та якісні результати.

Забороняється змінювати назву файлу, примітку про недопуск, а також номер екзаменаційної відомості.

 Після завершення (послаблення) карантину відомості підписуються викладачем та передаються методисту коледжу для формування зведених відомостей академічної успішності навчальних груп.

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬ НИЙЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ПОЛТАВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   28 травня   2020 р.                                            м. Полтава                                             № 28

 

Про апеляцію та створення апеляційної комісії

 

З метою організації контролю знань дистанційно,

 1. Встановити наступні правила подачі та розгляду апеляції при проведенні контрольних заходів (із використанням платформи Moodle та Google Class) :
  • Для розгляду заяв студентів щодо змісту тестових завдань і правильності відповідей на них створюється апеляційна комісія.
  • Апеляція студента щодо змісту тестового завдання або правильності відповіді на нього подається ним у довільній формі шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти poltava_college@nulau.edu.ua не пізніше 24 годин після закінчення екзамену чи заліку.
  • За наслідками розгляду апеляції комісія має право дискваліфікувати питання у разі встановлення:
   • Невідповідності питань програмі курсу відповідної навчальної дисципліни;
   • Невідповідності питання змісту чинного на день складання екзамену чи заліку законодавства;
   • Суттєвих недоліків у формулюванні основи чи альтернатив тесту, що унеможливлює його однозначне розуміння;
   • Наявності ключа у двох чи більше альтернативах;
   • Відсутності ключа у жодній з альтернатив.
  • У разі дискваліфікації таке тестове питання вилучається з тестової бази, а всім студентам, незалежно від наданої відповіді, нараховується один бал. До екзаменаційних відомостей вносяться відповідні зміни.

 

 1. Визначити склад апеляційної комісії:

2.1. Корнет Світлана Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи  Полтавського юридичного коледжу;

2.2. Ромашко Альону Анатоліївну – викладача циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін;

2.3. Крайсвітню Юлію Валодимирівну – кандидата історичних наук, голову циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

 

Директор коледжу                                                                                                        Любов СТАРОСТІНА

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Н А К А З

 

8 травня 2020 р.                                                 м. Харків                                       № 14

Про семестровий контроль

 

З урахуванням запровадження на території України карантину, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом    SARS-CoV-2», беручи до уваги рекомендації Міністерства освіти і науки України, викладені в Листі   № 1/9-278 від 27 березня 2020 року, – 

Наказую:

 1. Провести у Полтавському юридичному коледжі семестровий контроль у другому семестрі 2019 – 2020 н.р. для студентів І-ІІІ курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» у період:

з 25.05.2020 р. по 07.06.2020 р.- екзаменаційна сесія ( група ПК-25);

з 08.06.2020 р. по 14.06.2020 р.- ліквідація академічних заборгованостей;

з 09.06.2020р. по 23.06.2020 р. – екзаменаційна сесія для груп ПК-31-А, ПК-32-А, ПК-33-А, ПК-24;

з 24.06.2020 р. по 30.06.2020 р. – ліквідація академічних заборгованостей;

з 15.06. 2020 р. по 28.06.2020 р. – екзаменаційна сесія для студентів І-ІІ курсу на основі базової загальної середньої освіти.

 1. Провести дистанційно-екзаменаційну сесію за результатами другого семестру 2019- 2020 н.р.

– для студентів денної форми навчання академічних груп ПК-41-А, ПК-42-А, ПК-43-А, ПК-34 у період з 18.05.2020 р. по 29.05.2020 року;

– для студентів заочної форми навчання академічної групи ПК-22-з у період з 12 травня по 25 травня 2020 року  (ліквідація академічних заборгованостей з 26.05.2020 року по 01.06.2020 року).

 1. Встановити, що базовою платформою для проведення підсумкового контролю є платформа Moodle, на якій розміщені навчальні електронно-інформаційні комплекси, та платформа Google Classroom.

Основною формою проведення іспиту та заліку є тестування.

 1. Встановити такі особливості оцінювання знань при проведенні контрольних заходів з використанням платформ, зазначених у п.2 наказу:

4.1. При дистанційному проведенні іспиту (заліку) кожна правильна відповідь на тестове     питання оцінюється в 1 (один) бал.

4.2. Будь-яка відповідь студента на тестове питання, що за результатами іспиту (заліку) було  дискваліфіковане Апеляційною комісією, оцінюється в 1 (один) бал.

4.3. Бал, отриманий студентом під час дистанційного проведення іспиту обчислюється як сума балів, нарахованих йому відповідно до пунктів 4.1 або 4.2. Цей бал не підлягає округленню.

4.4. Поріг оцінювання «склав/не склав» встановлюється на рівні 15 (п’ятнадцяти) балів.

4.5. Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою при дистанційному проведенні іспиту для студентів денної форми навчання обчислюється як сума балів, отриманих студентом за результатами поточного контролю знань, і сума балів, отриманих студентом за результатими іспиту. Переведення цієї оцінки в оцінку за національною шкалою проводиться  відповідно до п.4.13 Положення про моніторинг знань студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, затвердженого наказом ректора університету №127 від 26.06.2015 р.        

4.6. Підсумкова оцінка при дистанційному складанні заліку виставляється з урахуванням  кількості набраних балів зокрема:

4.6.1. при кількості набраних балів від 0 до 14 – «не зараховано»;

4.6.2. при кількості набраних балів від 15 до 30 – «зараховано».

 1. Для студентів І-ІІ курсів на основі базової загальної середньої освіти підсумкове оцінювання навчальних дисциплін загальноосвітньої програми здійснювати відповідно до навчальних програм, затверджених педагогічною радою коледжу, за результатами середньозваженого тематичного оцінювання, з урахуванням оцінки за перший семестр.

 

 

Ректор                                                                                   Василь ТАЦІЙ

 

Проєкт наказу вносить:                                                              Погоджено:

Директор коледжу                                                                      Проректор з навчальної роботи

_____________ Любов Старостіна                                            ____________Юрій Барабаш

 

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Н А К А З

 

15 травня 2020 р.                                        м. Харків                                              № 16

Про атестацію та державну підсумкову

атестацію студентів Полтавського юридичного коледжу

 

З урахуванням запровадження на території України карантину, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», беручи до уваги рекомендації Міністерства освіти і науки України, викладені в Листі   № 1/9-278 від 27 березня 2020 року, – 

Наказую:

 1. Провести атестацію студентів Полтавського юридичного коледжу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю 081 «Право» у період з 1 червня по 26 червня 2020 року (консультації з 1 по 7 червня, іспити з 9 по 26 червня) дистанційно.

2.Визначити такі іспити для проведення атестації:

Теорія держави і права

Кримінальне право;

Цивільне та сімейне право.

 1. Встановити, що іспити з усіх дисциплін проводяться у формі дистанційного тестування з використанням платформи Moodle, на якій розміщені навчальні електронно-інформаційні комплекси, створені цикловими комісіями коледжу.

Технічні питання проведення атестації із використанням платформи Moodle визначаються окремим регламентом.

 1. Встановити такі особливості оцінювання знань студентів при проведенні підсумкової атестації у формі дистанційного тестування із використанням платформи Moodle:

а) кожна правильна відповідь студента на тестове питання оцінюється в  1 (один) бал;

б) будь-яка відповідь студента на тестове питання, що за результатами іспиту було дискваліфіковане Апеляційною комісією, оцінюється в 1 (один) бал;

в) бал, отриманий  студентом, обчислюється як сума балів, нарахованих йому відповідно до пунктів  «а» та «б» і не підлягає округленню;

г) поріг оцінювання «склав/не склав» встановлюється на рівні15 (п’ятнадцяти) балів;

д) підсумкова оцінка виставляється з урахуванням кількості набраних балів, зокрема:

– при кількості набраних балів від 0 до 14 – «незадовільно»;

– при кількості набраних балів від 15 до 29 – «задовільно»;

– при кількості набраних балів від 30 до 44 – «добре»;

– при кількості набраних балів від 45 до 60 – «відмінно».

 1. Голові циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін не пізніше 25 травня розмістити на сайті коледжу програми навчальних дисциплін та орієнтовний перелік тестових основ з відповідних навчальних дисциплін.
 2. Для студентів коледжу, які у 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, результати зовнішнього незалежного оцінювання із трьох навчальних предметів зарахувати як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.
 3. Предметами державної підсумкової атестації визначити наступні:

 1)  українська мова;

  2) історія України (період ХХ- початок ХХІ століття);

  3) математика, або біологія, або географія, або англійська мова (за вибором студента).

 1. Термін проведення державної підсумкової атестації співпадає з датами проведення ЗНО за відповідними предметами.

 

 

 

Ректор                                                                                   Василь ТАЦІЙ

Проєкт наказу вносить:                                                              Погоджено:

Директор коледжу                                                                      Перший проректор

_____________ Любов Старостіна                                            ____________Юрій Барабаш

  

 


 

 
Top