Вимоги до курсових робіт

Правила написання курсової роботи

 Вимоги до курсових робіт (Додаток)

Курсова робота є однією із форм самостійної наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами протягом семестру відповідно до навчального плану підготовки фахівців з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних за час освітньої діяльності та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

 

Цілі курсової роботи:

 

 1. Розвинути здібності студента до поглибленого аналізу наукової літератури, законодавства і матеріалів юридичної практики;
 2. Виробити вміння систематизувати і узагальнювати науковий і практичний матеріал, критично його оцінювати;
 3. Закріпити навички формулювання загальнотеоретичних державно-правових понять, аргументованого, логічного, грамотного викладення положень теорії держави і права.
 4. Розвивати у студентів вміння застосовувати ці положення для аналізу юридичної практики;
 5. Прищеплювати студентам навички творчої дослідницької роботи.

 

Перед виконанням письмової роботи студент має уважно ознайомитися з тематикою робіт (Додаток 2 або Додаток 3) і планом для її розкриття. Обрання теми курсової роботи відбувається шляхом погодження відповідної теми з викладачем, який проводить заняття у відповідній групі де навчається студент і затверджується шляхом подачі заяв.

Після обрання теми необхідно уважно вивчити методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи, нормативний матеріал і джерела з питань обраної теми. Використання матеріалів практики та емпіричних досліджень є однією з передумов позитивної оцінки виконаної роботи.

За структурою письмова робота складається з: титульного аркуша,змісту, переліку умовних позначень (при необхідності), вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків (при необхідності).

Титульний аркуш письмової роботи повинен складатися з таких реквізитів (Додаток 1):

 • найменування міністерства (Міністерство освіти і науки України), назви вищого навчального закладу (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) та назви підрозділу (Полтавський юридичний коледж);
 • назва письмової роботи (Курсова робота);
 • назва навчальної дисципліни (теорія держави та права), з якої виконується робота та назва теми (Додаток 2 або Додаток 3);
 • прізвище, ім’я та по батькові студента, номер курсу та академічної групи;
 • місце знаходження навчального закладу (м. Полтава) і рік підготовки роботи.

 

Після титульного аркуша розташовується:

 • зміст письмової роботи, який містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів, що мають заголовок, зокрема вступу, основної частини, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків;
 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності), який розміщується перед вступом і складається з двох колонок: у лівій колонці за абеткою наводяться умовні позначення, скорочення тощо, у правій – їх детальна розшифровка. Якщо в роботі умовні позначення повторюються менше ніж тричі, перелік не складається, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

 

У вступі письмової роботи розкривається значення теми, сутність і стан розробки наукової проблеми (завдання), автори, які займались дослідженням з обраної теми, її теоретична та практична значущість, актуальність на сучасному етапі, підстави і вихідні дані для розробки теми, рівень теоретичного дослідження, аналіз проблеми та попереднього досвіду її вивчення, здійснюється методологічне обґрунтування, зокрема:

 • актуальність теми, яка розкривається шляхом аналізу та порівняння з відомими дослідженнями, присвяченими вибраній проблемі, визначенням необхідності та доцільності дослідження для розвитку відповідної галузі знань;
 • мета і завдання дослідження;
 • об’єкт і предмет дослідження;
 • методи дослідження;
 • структура роботи.

Остаточне редагування вступної частини роботи доцільно виконувати на завершальній стадії дослідження, коли досліджувана проблема постає перед автором у повному обсязі.

 

Основна частина курсової роботи, як правило, складається з розділів,підрозділів, пунктів, підпунктів. Розділи (підрозділи, пункти, підпункти) роботи за своєю назвою, структурою, змістом повинні відповідати завданням дослідження поставленої проблеми. Окремі розділи (підрозділи, пункти, підпункти) можуть мати практичну спрямованість і передбачати виконання завдань або розв’язання задач. Кожний розділ починається з нової сторінки його назвою. У розділах основної частини дається:

 • огляд джерел за темою і вибір напрямків досліджень: окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за проблемою дослідження,висвітлюються нормативні, наукові та навчальні джерела, визначаються невирішені питання, обґрунтовується необхідність проведення досліджень у цій галузі;
 • результати досліджень, оцінка повноти виконання поставлених завдань та достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних досліджень тощо.

Під час роботи над основною частино студент повинен зуміти дати аналіз проаналізованих праць, критично розібрати концепції авторів, відзначивши їх сильні та слабкі сторони. Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення у сучасній літературі чи були лише поставленими в працях дослідників. Якщо з даної проблеми існує декілька точок зору, то автор курсової роботи повинен коротко викласти кожну з них, дати їм критичну оцінку й обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції, чи висунути та довести власну точку зору.

Доцільно викладення матеріалу окремого розділу підпорядковувати певній провідній ідеї (положенню, принципу). Кожен розділ роботи завершується формулюванням висновків, у яких узагальнено та стисло викладаються наведені у розділі наукові та практичні результати. При підготовці роботи необхідно звернути увагу і на таке питання, як поділ тексту на абзаци. Кожен абзац повинен містити в собі певну думку,висловлену однією чи кількома фразами або реченнями. При написанні курсової роботи повинні даватися посилання на матеріал з проаналізованих джерел, які наводяться в роботі. Якщо використовуються відомості,матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно вказати номери сторінок, ілюстрацій,таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в роботі.

У висновках курсової роботи описуються найбільш важливі наукові та практичні результати роботи, зокрема, формулювання наукової проблеми (завдання), методи її дослідження, значення для науки і практики, рекомендації щодо практичного використання результатів для вдосконалення наукового знання та практики, обґрунтування їх достовірності тощо.

Кількість висновків отриманих по курсовій роботі мають максимально відповідати кількості поставлених завдань вступі.

Список використаних джерел розміщується після основного тексту роботи в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією, його обсяг не перевищує 5% обсягу всієї роботи (але повинен становити не менше 10 використаних джерел). Джерела в списку вказуються мовою оригіналу та оформлюються відповідно до встановлених вимог.

У додатках розміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми курсової роботи: статистичні дані, результати аналізу літератури, проекти нормативно-правових актів, описання приватних методик та результатів дослідження, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

 

Правила оформлення курсової роботи

 

Робота виконується на комп’ютері, дотримуючись таких вимог: формат аркушу – А4 (210 х 297), шрифт – Times New Roman, розміром 14 кеглів, інтервал – 1,5; поля: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм, друкують на принтері з одного боку аркуша білого паперу.

Загальний обсяг курсової роботи повинен становити від 20 до 25 сторінок друкованого тексту.

Заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛИ та їх назви, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкуються великими літерами по центру. Заголовки підрозділів (пунктів, підпунктів) друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка підрозділу (пункту, підпункту) не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, вони розділяються крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2-3 інтервали.

Зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки як структурні частини курсової роботи починаються з нової сторінки. Усі сторінки курсової роботи підлягають суцільній нумерації. Номер сторінки проставляється в правому верхньому її куті. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації, але на ньому

номер сторінки не проставляється.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки,список використаних джерел, не мають порядкового номера. Номер розділу в тексті ставиться після слова РОЗДІЛ (після номера крапка не ставиться наприклад, РОЗДІЛ 1), потім з нового рядка друкується заголовок розділу (назва розділу розміщується по центру аркушу). Підрозділи нумеруються в межах розділу (наприклад, 1.2). Потім у тому ж рядку наводиться заголовок

підрозділу. Пункти нумеруються в межах підрозділу (наприклад, 1.1.1).Ілюстрації (малюнки) та таблиці подаються після тексту, де вони згадані вперше, чи на наступній сторінці. Наведені ілюстрації та таблиці обов’язково аналізуються.

Ілюстрації позначаються словом «Мал.» і нумеруються в межах розділу(номер складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка). Номер ілюстрації та її назва розміщуються під ілюстрацією.

Таблиці, відповідно, позначаються: Таблиця 1.2. і розміщуються в правому куті над назвою таблиці, яка розміщується по центру. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку вказують: Продовж. табл. 1.2.

При написанні курсової роботи студент має посилатися на джерела, матеріали або результати, з яких вони наводяться. Посилання в тексті на джерела зазначаються їх порядковим номером у списку використаних джерел, який позначається у квадратних дужках,наприклад [5-7]. Коли наводиться у тексті цитата чи якісь конкретні дані з

джерела, то вказується відповідна сторінка, наприклад: [5, с. 257].

 

Рецензування курсових робіт

 

Викладач за результатами перевірки письмової роботи готує письмову рецензію. У рецензії відзначається актуальність теми письмової роботи, ступінь обґрунтованості наукових положень, сформульованих висновків і рекомендацій, їхня достовірність, повнота і новизна, надаються рекомендації щодо їх використання, а також робиться висновок про відповідність письмової роботи встановленим вимогам тощо.

У рецензії мають бути відображені:

 • ступінь самостійності у виконанні роботи;
 • вміння використовувати нормативно-правові акти, наукову та навчально-методичну літературу;
 • ступінь повноти і якості розкриття теми;
 • логічність, послідовність, аргументованість, літературна грамотність викладу матеріалу;
 • попередній висновок про відповідність курсової роботи встановленим вимогам, наявні зауваження та недоліки та допуск курсової роботи до захисту.

У разі встановлення суттєвих порушень вимог до підготовки таоформлення курсової роботи (запозичення чужих праць без посилань, невідповідність змісту письмової роботи обраній темі, нерозв’язання практичних завдань (задач) у рецензії вказуються конкретні причини, через які письмова робота не допускається до захисту.

Рецензія не повинна складатися з короткого формального висновку проте, що письмова робота відповідає встановленим вимогам та констатацією її допуску до захисту.

Рецензія підписується викладачем, який перевіряв письмову роботу, із зазначенням його посади, прізвища та ініціалів, дати перевірки.

 

Підготовка та проведення захисту курсової роботи

 

Студент, з урахуванням зауважень і недоліків,викладених у рецензії та по тексту роботи, готує виступ з презентацією на захист основних положень своєї роботи, зміст якого розкриває під час захисту. Викладачі, які проводять захист, можуть ставити питання, насамперед з проблем, які не в повному обсязі висвітлені при підготовці курсової роботи, або з яких були висловлені зауваження та мали місце недоліки.

 

Критерії оцінювання курсової роботи

 

Захист курсової роботи закінчується виставленням оцінок. При виставленні оцінки курсової роботи приймаються до уваги:

– зміст дослідження;

– оформлення курсової роботи;

– доповідь та презентація;

– відповіді на запитання;

– відгук викладача.

Оцінка за курсову роботу може бути знижена в таких випадках:

 1. Оформлення

1.1. Не відповідає вимогам до оформлення курсових робіт, затверджених цикловою комісією.

1.2. Наявність невиправлених друкарських помилок і пропущених рядків.

1.3. Відсутність назв таблиць, діаграм.

1.4. Відсутність умовних позначень.

1.5. Відсутність авторської інтерпретації змісту таблиць і графіків.

1.6. Відсутність в роботі вступу або висновків, або і того, і іншого.

1.7. Наявність помилок в оформленні бібліографії: багато «глухих» посилань(коли є посилання на автора ідеї, але немає посилання на саму роботу, де ця ідея обговорюється).

1.8. Наявність помилок в оформленні бібліографії: список використаних джерел виконаний не за державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

1.9. Пропуск в змісті окремих підрозділів (пунктів, підпунктів) або навіть цілих розділів.

 

 1. Недоліки змісту роботи

2.1. Наявність фактичних помилок у викладі теоретичних позицій з літературних джерел.

2.2. Відсутність посилань на джерела, а також на джерела, які безпосередньо стосуються вирішуваної проблеми і опубліковані не менше 10 років тому (окрім історіографії).

2.3. Використовування великих фрагментів чужих текстів без зазначення їхнього джерела.

2.4. Відсутність аналізу вітчизняних праць, присвячених проблемі дослідження.

2.5. Відсутність аналізу зарубіжних праць, присвячених проблемі дослідження.

2.6. Теоретична частина не завершується висновками і формулюванням предмету власного дослідження.

2.7. Назва роботи не відбиває її реального змісту.

 

 1. Доповідь і захист

3.1. Студент, доповідаючи, використовує презентацію, але не коментує наочну інформацію.

3.2. Студент виявляє невпевненість, не дає аргументовані відповіді на запитання.

 

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками:«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Початковий

 

 

2

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не відповідає вимогам, які пред’являються до курсових робіт. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер. У відгуках рецензента є критичні зауваження. До захисту не підготовлена презентація доповіді. При захисті курсової роботи студент не може відповісти на жодне поставлене запитання по її темі, студент не знає теорії.

 

Середній

 

 

 

3

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота має значні зауваження рецензента щодо змісту та методики. До захисту підготовлена презентація доповіді, але наочна інформація не коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При захисті

студент виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, не дає вичерпні аргументовані відповіді на запитання.

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень і лише за допомогою викладача може виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

Достатній

 

 

 

4

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки рецензента з незначними зауваженнями. При захисті роботи студент показує знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді використовує презентацію, відповідає на поставлені запитання. У структурі, змісті, мові і стилі роботи є лише незначні погрішності.

Високий

 

5

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки рецензента. При її захисті студент показує глибокі знання з питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції по темі дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, впевнено і докладно відповідає на поставлені запитання.

 

У тих випадках, коли захист курсової роботи визнано незадовільним, викладачем, який проводив захист курсової роботи вирішується питання, чи може студент подати до захисту повторно ту ж роботу після кардинального доопрацювання і усунення недоліків, або йому необхідно працювати над іншою темою.

Результати оцінювання курсових робіт заносяться до відомостей та залікових книжок студентів.

 

 
Top